Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 7. februar 2019 afholder Ringsted og Omegns Jagtforening ordinær generalforsamling kl. 19:00.
Dagorden er iflg. vedtægterne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af 3 stemmetællere.
3. Beretning: Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling, herunder særskilt beretning for de enkelte udvalg. 
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand i ulige årstal og kasserer i lige årstal:    
På valg er Bo Larsen – modtager ikke genvalg.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Tonny Nielsen – modtager genvalg.                                                                                                                                                                             
På valg er Bent Micheelsen – modtager ikke genvalg.                                                                                                                                                                 
På valg er Henrik Vestergaard Stage – modtager genvalg.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.                                                                                                                                                                                   
På valg er Carsten Lønberg – modtager ikke genvalg.                                                                                                                                                                 
På valg er Daniel Mærsk Andersen – modtager genvalg.
10. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
På valg er John Petersen og Jørgen Olsen som revisorer.                                                                                                                                                        
På valg er Thomas Petersen og Torsten Svendsen som revisorsuppleanter.
11. Eventuelt
Der er fri adgang til generalforsamlingen , dog skal du have betalt kontingent
Inden generalforsamlingen er der spisning kl. 18:00. Jagtforeningen er vært
Tilmelding til spisning til Nina Nielsen tlf. 23 84 60 91 – eller Bo larsen tlf. 30 24 50 20
senest den 2. februar 2019.