Referat af generalforsamling 2021

Referat af opsat ordinær generalforsamling i Ringsted og Omegns Jagtforening, torsdag den 9. september 2021. 

Formand Benny Christensen bød velkommen til generalforsamlingen og gik straks over til første punkt på dagsordenen.
1. Valg af dirigent:     Folmer Sunekær blev valgt.
2. Valg af 3 stemmetællere:  På grund af den ringe tilslutning til generalforsamlingen (24 stemmeberettigede) blev det besluttet at 2 stemmetællere var nok.
Leif Nielsen og Torben Jensen blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning v/Benny Christensen.
Formanden startede med at bede forsamlingen om at rejse sig op og holde et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, der er gået bort i årets løb.
Benny orienterede herefter om et møde med Ringsted Kommune vedr. etablering af en flugtskydningsbane. Der var desværre ikke mulighed for at få hjælp fra kommunen, og jagtforeningens egne forsøg på at finde arealer bl.a. ved Kærup Gods og ny udstykning på Jordemodervej lykkedes heller ikke.
Jagtforeningen har fået en ny lejekontrakt med Ringsted Kommune for foreningshuset og grunden. Den gælder frem til 2043.
Da jagtforeningen er plaget af mange muldvarpeskud på græsarealet, har Kommunen stillet deres muldvarpemaskine til rådighed for Benny, og jagtforeningen kan låne den kvit og frit hver weekend.
Da foreningens lejekontrakt gælder frem til 2043, giver ønsket om en udvidelse af parkeringspladsen nu mening. Charlotte på kommunen, som har hjulpet med lejekontrakten, vil også gerne hjælpe med ansøgningen om dette. Benny er dog stadig i tvivl, da udgiften beløber sig til ca. 15-20.000,-, hvis vi selv gør arbejdet.
Lidt om Kreds 6. Kort før jul 2020 trak Torben Møller Nielsen sig fra formandsposten. Næstformand Jesper Skovgård tog over, men var ikke interesseret i at fortsætte som formand. Derfor blev der afholdt ekstraordinært kredsmøde (digitalt) den 2.3.2021.  Bo Simonsen blev på dette møde valgt som ny kredsformand. Der var kun få deltagere i det digitale møde.
Den 19.9.2020 var der repræsentantskabsmøde i Vingsted. Der var kampvalg mellem Claus Lind Christensen og Jesper Lindgaard. Claus Lind Christensen vandt stort.
På et bestyrelsesmøde i jagtforeningen i nov. 2020, gjorde Tonny opmærksom på, at lyset på banen ikke længere duede til trods for, at lamperne kun var godt 2 år gamle. Benny henvendte sig til installatøren i Benløse, som havde opsat lamperne. Det viste sig, at de lamper, han havde solgt til os, var gået ud af produktion. Jagtforeningen fik forhandlet sig frem til nye lamper på garanti, men skulle så selv sætte dem op. Der blev til formålet lejet en liftvogn, og lamperne blev sat med hjælp fra Torben, Edvard, John og Benny.
På Bukkepral den 16.5.2021 blev bukkelotteriet trukket. Lodderne var solgt hen over 2 år, da pralemorgenen i 2020 blev aflyst. Vinder af lotteriet blev Claus Bruhn. Gevinsten var afskydning af en buk hos skytte Claus Kajberg, og den blev desværre ikke indløst. Jagtforeningen har betalt for bukken, og køber igen en buk hos Claus Kajberg til næste år.
Nyjægerudvalgets formand Henrik Vestergaard Stage havde meddelt, at han ville trække sig som formand. Han ville også trække som jagttegnslærer. John Bollhorn tager nu uddannelsen.
Henrik vil i stedet køre privat jagttegnsundervisning plus være medlem af nyjægerudvalget. Den nye kandidat til bestyrelsesposten har også trukket sig, og efterfølgende har vi erfaret, at nyjægerudvalget har nedlagt sig selv.  Benny kunne ikke acceptere Henriks ønsker om at have privat jagttegnsundervisning og samtidig være en del af jagtforeningens nyjægerudvalg. Benny ved godt, at han i henhold til vedtægterne ikke kan forbyde Henrik dette, men et flertal i bestyrelsen bakkede op om det. Efterfølgende har bestyrelsesmedlem Henrik Jensen og suppleant Christina Jensen trukket sig fra bestyrelsesarbejdet. Benny beder generalforsamlingen om at godkende en 5-mands bestyrelse frem til næste generalforsamling. Håber også at finde en person, der vil varetage nogle arrangementer indtil da. Sidste års nyjægerjagt blev ikke aflyst over for Torben Meincke, så dette års jagt er blevet solgt til anden side.
Benny undrer sig over, at færre deltager i foreningsarrangementerne. Har selv lavet 2 arrangementer, hvor det ene (afkogning af opsats) kun havde 2 besøgende, og det andet (DJ kursus i fældefangst) måtte aflyses, da der kun var 4 tilmeldte.
Benny gav til slut en løftet pegefinger i forbindelse med genforhandlinger om udsætning af gråænder.  Iflg. indberetninger er der udsat 60.000 ænder, men der er skudt 370.000. Benny mener, at det er jægernes egen skyld, hvis reglerne bliver lavet om, da nogle jægere ikke følger regler om indberetning og ligeledes udsætter flere ænder end forskrifterne siger, at man må. Det samme kan ske for udsætning af fasaner.
Beretninger fra udvalgene:  
Riffeludvalg: Edvard B. Nielsen aflagde beretning for riffeludvalget:
På grund af Corona blev alle indskydninger i samarbejde med Stenlille og Skovbo aflyst i 2020.
Trofæaften blev aflyst 2 gange løbet af 2020.
Nyjægerdagen på riffelbanen 27.6.2020: Der var ca. 13 deltagere, som fik prøvet at skyde med forskellige kalibre.      Arrangementet havde også besøg af schweizhundefører Torsten Blume Hansen.
Hanebjerg den 8.8.2020: Der var 12 deltagere, og der blev skudt 6 mærker af forskellig karat.
Holdskydning den 5.9.2020: Der var 36 deltagere i alt. 8 fra Skovbo, 15 fra Ringsted og 8 fra Stenlille. Derudover var der 4 der  skød uden for konkurrence, da de kom fra andre foreninger.  Skovbo vandt dysten.
Riffeludvalget består af Edvard, Gert, Gunni, Flemming, Torben og Freddy. Derudover er der 2 hjælpere Anni og Nina.
Edvard sluttede af med at fortælle, at Vigersted Skydebane fremadrettet kun har en 50 meter bane, som vi kan leje til  indskydninger. Håber at han kan finde et andet sted, hvor man også kan indskyde på 100 og 200 m.
Hundeudvalg: Tonny Nielsen aflagde beretning for hundeudvalget.
Hundeudvalget består af Tonny, Torben Striboldt og Flemming Hansen.
Der har været hvalpetræning og lydighedstræning, men der har været nedgang i tilmeldinger på grund af Corona. Tonny satser dog på at hundene kommer igen.
Den for længst bevilgede hundeindhegning skal nu laves. Materialerne er købt.
Der starter nye træningshold i næste uge. Både hvalpe, lydighed og apporteringstræning.
Tonny er ked af det med Henrik Nyjæger. Syntes at vi skal tænke på hvordan vi tager afsked med et medlem.
Foreningshuset: Nina Nielsen aflagde beretning for foreningshuset.
Næsten alle sociale arrangementer i foreningshuset blev aflyst i 2020 på grund af Coronapandemien, som lukkede  foreningslivet ned. Bl.a. pralemorgen, Trofæaften, Sankt Hans, bankospil, foredrag, gløgg-aften, julefrokost og sammenkomst  for Udvalgsmedlemmer. Inden nedlukningen blev der afholdt generalforsamling i huset, og huset var også udlejet til et par  enkelte arrangementer. Da det udendørs forsamlingsforbud blev lempet, havde Golden Retriever Raceledelse et stort stævne på pladsen i august. Konsekvensen af nedlukningen er manglende indtjening i foreningshuset.
Der står nu håndsprit flere steder i huset, og der er installeret papirhåndklæder på toiletterne.  Alle opfordres til at gøre brug af det. 
Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningerne.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab. Kasserer John Bollhorn fremlagde det reviderede årsregnskab.
Tallene er ikke så pæne, som vi kunne ønske. Der har været manglende indtjening på alle fronter, men der har også været besparelser. Jagtforeningen har ikke den type arrangementer, som er berettiget til refusion via hjælpepakkerne. Der har været en væsentlig nedgang på jagttegnsundervisning, som bl.a. skyldes, at der på grund af Corona-restriktioner max måtte være 10 personer i lokalet.
Som det fremgår af regnskabet er der betalt et stort beløb til Ringsted Kommune. I den gamle lejekontrakt var det aftalt, at jagtforeningen over 10 år skulle betale for installation af vand. Men af en eller anden grund er der kun blevet betalt i 2013. I forbindelse med genforhandling af kontrakten blev der rettet op på denne misforståelse, og det skyldige beløb 32.200,- blev betalt i 2020.
Hundeudvalget har på trods af Coronakrisen genereret et større overskud i 2020 end i 2019. Balancen viser ca. 450.000,- i likvid beholdning.
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen, og revisorerne John Petersen og Jørgen Olsen har ikke haft nogen bemærkninger.
Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.
5. Fastsættelse af kontingent.
I budgettet kalkulerer man med at underskud på 3.000.  Da der siden er bevilget en udgift til hundegård og til et jagttegnslærer-kursus vil tallene ændre sig. Men da der er penge i kassen, er der ingen grund til at ændre kontingentet.
6. Indkomne forslag: Ingen forslag
 7. Valg af formand:      På valg Benny Christensen – modtog genvalg.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg Tonny Nielsen – modtog genvalg.
På valg Henrik Jensen – har trukket sig
På valg Henrik Vestergaard Stage – ønsker ikke genvalg
Dirigenten konstaterer, at der mangler 2 bestyrelsesmedlemmer, og spurgte generalforsamlingen om de kan godkende en bestyrelse på 5 medlemmer resten af året.
Der var ingen kommentarer fra forsamlingen, så dette blev godkendt.
9. Valg af suppleanter:   På valg Christina Jensen – har trukket sig.
Tonny foreslog Eskild Urhøj som suppleant, men denne takkede nej.
Det blev derefter foreslået, at man kun har én suppleant resten af året, dvs. Flemming Hansen.
Dette blev godkendt.
 10. Valg af revisor og revisorsuppleanter
På valg John Petersen – blev genvalgt som revisor
På valg Lars Jensen – blev genvalgt som revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.
Torben Jensen spurgte tidligere om, hvor mange medlemmer der pt er i foreningen, så Benny tog ordet og oplyste følgende medlemstal:
Senior medlemmer (før 1948)           48 stk.
Juniormedlemmer 0-15 år                   6 stk.
Ordinære medlemmer                     301 stk.
Husstandsmedlemmer                       11 stk.
Æresmedlemmer                                  8 stk.
Ekstraordinære medlemmer               20 stk.
Kursister                                                5 stk.
Ungdomsmedlemmer                          7 stk.
I alt                                                    406 stk.
Restance                                              16 stk.
Derefter gik Benny over til uddelingen af jubilæumsdiplomer:
Der blev uddelt 1 stk. 25 års diplom: Eskild Urhøj
Der blev uddelt 1 stk. 50 års diplom: Torben Nordkamp
Der blev uddelt 1 stk. 60 års diplom: Niels Flemming Jensen
Formanden overrakte diplomerne og jubilarerne blev hyldet af forsamlingen.
Til slut tog dirigenten ordet og bekendtgjorde, at generalforsamlingen var slut, og bad forsamlingen udbringe et trefoldigt leve for foreningen. 
 
_________________________________
Folmer Sunekær, dirigent. 
 
_________________________________
Nina Nielsen, referent