Referat af generalforsamling 2024

torsdag den 8. februar 2024.

 

Formand Benny Christensen bød forsamlingen velkommen til generalforsamlingen, og gik straks herefter over til første punkt på dagsordenen.

 1. Valg af dirigent:     Martin Rømer blev valgt.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til      vedtægterne.

 1. Valg af stemmetæller:       Martin Rømer påtog sig hvervet.

 1. Bestyrelsens beretning v/Benny Christensen.:

Benny startede med at bede forsamlingen om at rejse sig op og holde et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, der er gået bort i årets løb.

Medlemmer: Benny oplyste at foreningen pt har 370 medlemmer.

Aktiviteter i jagtforeningen: Jagttegnsundervisning, hundetræning, jagthorn på Dagmarskolen, bankospil, trofæaften, pralemorgen, nyjægerjagt og Hanebjerg Elg-bane.

Nyjægerjagt 26.11.2023. Thorkild Mølgaard har igen lagt terræn til årets nyjægerjagt. Man startede med at invitere nyjægere fra Ringsted-området, derefter hele Kreds 6,og til sidst åbnedes der op for at alle jægere kunne deltage.  Det lykkedes at afsætte alle 14 pladser. Med i prisen fik deltagerne morgenmad, frokost, og ikke mindst jagt til 30 fugle, som der også lå på paraden da jagten var slut.

Årets kredsmøde i Kreds 6 blev afholdt den 11.3.2023 i Sværdborg. Fra Ringsted Jagtforening deltog Benny, John, Edvard og Nina. Det at være sammen med de andre jagtforeninger fra kredsen, giver indsigt i det store arbejde der sker i landets jagtforeninger. Der er i alt 861 lokalforeninger i Danmark.

Repræsentantskabsmøde blev afholdt i Odense den 10.6.2023. John og Benny deltog i mødet, hvor der var samlet ca. 360 mødedeltagere. I 2024 foregår mødet i Vingsted Idrætscenter den 22. juni.

Pralemorgen er et arrangement som Benny holder meget af.  I 2023 faldt den 16.5. på en tirsdag, og alligevel var der ca. 40 deltagere. Der lå 8 bukke på paraden. Poul Mortensen vandt pokalen for flotteste buk. Bukkelotteriet blev vundet af Edvard. Der bliver ikke noget bukkelotteri i 2024, da det endnu ikke har været muligt at finde et sted, hvor foreningen kan købe en bukkejagt.

Skydebane. Benny og John arbejder stadig ihærdigt med at skaffe et område, hvor man kan etablere en skydebane til foreningen. De har søgt Ringsted Kommune om et areal på Jordemodervej, som vil være velegnet. DJ har været jagtforeningen behjælpelig med til at se på arealet og lave diverse opmålinger.  Men Ringsted kommune gav afslag på ansøgningen. Afslaget blev anket, og til trods for at vi der fik medhold, fik vi endnu et afslag fra kommunen.  Nu er sagen anket til Planklagenævnet, som i første omgang lovede et svar inden udgangen af februar 2024. Dette er nu, grundet travlhed, udsat til august 2024. Der står vi nu!

Tolstrupvej 25. Vi har fået en ny 20-årig kontrakt på arealet, gældende fra maj 2023 til maj 2043. Der er ingen betaling for området. Der er lavet aftale om at kommunen passer den udvendige side af træer og beplantning, mens alt den indvendige vedligeholdelse af arealet påhviler jagtforeningen.

Lysanlægget på banen blev lavet i 2018, men allerede i 2020 var alle lamper gået ud. Vi fik 12 nye lamper på garanti.  I 2023 var 7 af disse lamper også i stykker. Benny fandt med møje og besvær frem til hovedfirmaet i Vejen, og det lykkedes ham at få dem til at erstatte de 7 lamper.

Naturens dag i 2023 blev aflyst, men man forsøger igen i 2024, hvor det formentlig vil blive afholdt Kærehave-skoven den 8. september.

Grønt Råd i Ringsted er lukket som et led i kommunens besparelser.  

Hjemmeside. Lars Jensen (foreningens revisor) har tilbudt at overtage vedligeholdelsen af foreningens hjemmeside m.m.

Jagttegn. Benny fremlagde lidt fakta fra statistikkerne, bl.a. om hvor mange personer der indløste deres jagttegn i 2022, og hvor mange der ikke indløste jagttegnet. Han oplyste også fordelingen af kvinder og mænd i hver kategori m.m.

Benny sluttede af med en stor tak for et godt samarbejde i bestyrelsen. Ligeledes sagde han tak til alle de frivillige hjælpere.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

Beretninger fra udvalgene: 

Hundeudvalg:

Flemming K. Hansen var ikke til stede. Derfor gav John Bollhorn en kort orientering om hundearbejdet.

Der har ikke været afholdt nogen prøver i 2023. Foreningens hundetræner Gitte Appelquist er kommet godt i gang, og vi er glade for hende. Hun er en udmærket træner. Der har i årets løb været indskrevet 138 hunde. Flemming K. Hansen er formand for Hundeudvalget. 

Riffeludvalg: Edvard B. Nielsen aflagde beretning for riffeludvalget:

Indskydning af rifler. Der var planlagt 2 indskydningsdage på Vigersted Skydebane i 2023, men de blev aflyst på grund af at banelejen var for dyr.  I 2024 har jagtforeningen besluttet at leje 50 m banen lørdag den 11.5.2024 kl 9-13, da lejen nu er mere rimelig.  Køge-Herfølge Jagtforening har afholdt 7 indskydninger på Skalstrup Skydebane inden bukkejagten, og her var Ringsted Jagtforening også velkommen. Igen i 2024 bliver det muligt at indskyde på Skalstrup Skydebane.

Holdskydning med hagl. Det lykkedes at oprettet et hold fra Ringsted, der kunne deltage i holdskydningen sammen med de øvrige jagtforeninger i Gl. kreds 25. I 2024 bliver der oprettet 2 hold.

Trofæaften blev afholdt den 20.4.2023. Tvillingerne Rikke og Trine fra Hunt & Hike var årets foredragsholdere. Trofævinderne var Svend Frederiksen, Kurt Greve og Edvard B. Nielsen. Der var kinesisk lotteri med sponsorgaver fra Hubertushuset, Land & Fritid samt Ringsted Jagtforening. Davidsen Ure sponsorerer gravering i pokaler. Trofæaften 2024 holdes den 11.4.2024 og Thomas Lindy Nissen er årets foredragsholder.

Jagthornsblæserne deltog som altid i trofæaftenen, og det får de en tak for.

Hanebjerg. På turen der blev afviklet den 30.4.2023, deltog 17 skytter. Der blev skudt lidt mærker af forskellig karat. Næste tur til Hanebjerg bliver søndag den 28.4.2024

Til slut takkede Edvard riffeludvalget plus hjælperne Anni og Nina for et godt samarbejde igennem årene.

Foreningshuset: Nina Nielsen aflagde beretning for foreningshuset.

Nina fortalte lidt om de ting, der foregår i foreningshuset. Der har været afholdt Årsmøde i Jægerrådet, generalforsamling, 5 x bestyrelsesmøder, 3 x bankospil, 3 x udlejning til private fester, Trofæaften, Pralemorgen, hundetræning, jagttegnsundervisning og Sct. Hansbål – dog uden bål, men med spisning for 19 personer.

Derudover har Nina fungeret som webmaster plus stået for udsendelsen af nyhedsbreve, når der er aktiviteter der skal gøres opmærksom på. Ud af foreningens 370 medlemmer, er de 299 på mail-listen.

Til slut takkede Nina for opbakningen til arrangementerne og tak til husudvalget for samarbejdet. 

Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningerne.

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v/ John Bollhorn.

John startede med at sige at regnskabet er aflagt på grundlag af bogføringen, og at det er godkendt af revisionen uden anmærkninger. Han gennemgik nogle af posterne i resultatopgørelsen. Bl.a. nævnte han det manglende tilskud fra Hubertushuset, som skyldes at Country Fair 2023 blev aflyst pga. det omfattende vejarbejde i Benløse. Beløbet ud for Jagthorn er en indtægt der dækker indbetaling vedr. 2022 og 2023. Foreningen havde ved regnskabsårets slutning endnu ikke modtaget regning fra underviser Knud Brixager. Den ankom den 7.2.2024 og lød på kr. 2.500,-. Denne udgift kommer med på årsregnskabet for 2024.

WEB er steget, og dette skyldes at Host master hæver gebyret. Der var budgetteret med 33.800,- til småanskaffelser og vedligehold, men der er kun brugt ca. 1.800,-. Dette skyldes en afvejning mellem projekt skydebane kontra vedligeholdelse af huset.  Fra Balancen nævnte John beløbet under Tilgodehavender. De 8.490,- vedrører materialerne der blev indkøbt til en strandet hvalpegård. Vi forsøger fortsat at få solgt materialerne.  Skyldige omkostninger kr. 8.623,- er primært skyldige omkostninger til jagttegnsundervisning og lidt forudbetalinger til kurset i førstehjælp. Under noter fremhævede John, at der i Foreningshuset har været øget omkostninger til strøm, vand og forsikring. Desuden har der været en udgift til en ny vandvarmer. Nyjægerjagt gav et mindre overskud, og Trofæaften gav underskud. Likvid beholdning i alt er kr. 514.445,69.

Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.

 1. Budget v/John Bollhorn.

I budgettet kalkulerer man med et nul på slutlinjen. Inventar og anlæg 44.000,- er enten til foreningshus eller skydebaneprojekt.

 1. Fastsættelse af kontingent v/John Bollhorn.

John foreslår at kontingent holdes uændret indtil vi ved mere om skydebanen.

Forslaget blev vedtaget.

 1. Indkomne forslag: Ingen forslag.

 1. Valg af Kasserer.  På valg John Bollhorn – modtog genvalg. 

 1. Valg af bestyrelsesmedlem: På valg Edvard Bremer Nielsen – ønskede ikke genvalg.                    På valg Nina Nielsen – ønskede ikke genvalg.

Der blev ikke valgt nye bestyrelsesmedlemmer, da ingen havde meldt sig til posterne.

Benny foreslår at man opretter et riffeludvalg, hvis der er nogle der ønsker at være med.

Husudvalget nedlægges. Benny overtager posten i foreningshuset, med et par hjælpere.

Dirigenten drog den slutning at de 2 poster er vakante. Bestyrelsen har en plan. 

 1. Valg af suppleanter På valg Flemming Lund Clausen. Flemming Lund Clausen – ønskede ikke genvalg.

Dirigenten spurgte forsamlingen om nogen ønskede at blive suppleant. Det var der ikke, og igen kunne dirigenten drage den slutning at posten er vakant.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

På valg som revisor Jørgen Olsen – modtog genvalg (ikke til stede)

På valg som revisorsuppleant er Torsten Svendsen – modtog genvalg (ikke til stede)

 1. Eventuelt.

Under eventuelt uddelte formanden jubilæumsdiplomer til årets jubilarer.

Steen Pedersen fik overrakt diplom for 25 års medlemskab.

Niels Villumsen, Carsten Nielsen, Lars Erik Andersen og Poul Mortensen fik overrakt diplomer for 40 års medlemskab.

Jan Thinggaard fik overrakt diplom for 50 års medlemskab.

Folmer Sunekær, Søren Nielsen og Mogens Hansen fik overrakt diplomer for 60 års medlemskab.

Alle jubilarerne blev behørigt hyldet af formanden og forsamlingen.

Formanden overrakte herefter vingaver til Nina og Edvard, som tak for mange års arbejde i udvalgene og som bestyrelsesmedlemmer i jagtforeningen.

Til slut takkede formanden Martin Rømer for at han havde påtaget sig opgaven som dirigent.

Dirigenten bekendtgjorde herefter, at generalforsamlingen var slut, og han takkede medlemmerne for god ro og orden.

 

_________________________________

Martin Rømer, dirigent. 

_________________________________

Nina Nielsen, referent