Referat af Generalforsamling 2023

Referat af ordinær generalforsamling i Ringsted og Omegns Jagtforening,

torsdag den 9. februar 2023

 

Formand Benny Christensen bød velkommen til generalforsamlingen og gik derefter over til første punkt på dagsordenen. 

 1. Valg af dirigent:

    Martin Rømer blev valgt.

    Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af stemmetæller:      Martin Rømer påtog sig hvervet.

 1. Bestyrelsens beretning v/Benny Christensen.:

Sct. Hans bål: I løbet af marts md. skal der beskæres buske og træer på arealet ved foreningshuset. Steffen Helbo vil senere være behjælpelig med at køre det afskårne sammen til et Sct. Hansbål.

Bukkelotteri: Benny reklamerede for bukkelotteriet, hvor der 100 lodder, som sælges til en pris af 100 kr. pr. stk. Lotteriet bliver trukket til foreningens pralemorgen.

Pralemorgen 16.5.2022.  Arrangementet var som altid godt besøgt. Der var ca. 66 personer.  TV2Øst var også på besøg, og de vil meget gerne komme igen i 2023. Men denne gang vil de gerne med på jagt, og dette stiller nogle krav, som kan være svære at opfylde.

Country Fair. Igen i år vil foreningen gerne hjælpe til i ølvognen ved Hubertushuset arrangement, som formentlig bliver afholdt den 12. og 13. august 2023. Foreningen tjener et pænt beløb som tak for hjælpen, og hjælperne bliver også belønnet. Benny kan godt bruge flere hjælpere.

Hundetræner: På bestyrelsesmødet den 11.8.2022 meddelte Tonny, at han stopper sit virke som hundetræner pr. d.d. Suppleant Flemming K. Hansen overtog posten som formand for hundeudvalget. Jagtforeningen søgte bredt efter en ny træner og fik lavet en aftale med Gitte Appelquist, som overtog træningen.

Foreningshuset: Om et år stopper Nina og Edvard, og der skal findes nogle andre, som kan overtage deres poster. Nina står for både Huset og for ”skrivearbejdet” (hjemmeside, maillister m.m.), og disse ting kan eventuelt deles op på f.eks. 2 personer.

John står for regnskab og for jagttegnsundervisning, Edvard står for riffeludvalget, Flemming for hundeudvalget og Kirsten for jagthornsblæserne. Benny rettede en stor tak til alle for deres hjælp og indsats i foreningen.

Skydebane Til sidst fortalte Benny, at han og John arbejder med at finde arealer til en skydebane. Der er sendt ansøgning til kommunen om et skydebaneanlæg i udkanten af Businesspark Ringsted på Jordemodervej ved motorvejen. Der er afholdt et møde med Ringsted kommune, som var positive, men de kunne dog ikke love noget. Jan Rygård fra DJ er også positiv. Han er ved at tegne et forslag til et baneanlæg. Tanken er, at alle jagtforeningens aktiviteter skal flytte til dette anlæg. Hvis det bliver aktuelt, har Naturstyrelsen og Danmark Jægerforbund nogle store puljer, hvorfra man kan søge tilskud. Det vil minimum tage 1½- 2 år førend en evt. skydebane kan bygges.

      Allan Berthelsen forespurgte Benny om politiet har besigtiget arealet på Jordemodervej.  Til dette svarede

     Benny nej, for projektet er fortsat meget nyt.

Beretningen blev godkendt. 

Beretninger fra udvalgene: 

Riffeludvalg: Edvard B. Nielsen aflagde beretning for riffeludvalget:

Der har været 2 indskydningsdage på Vigersted Skydebane i 2022. Det var den 6.5. og 14.5.2022, og det var i samarbejde med Stenlille Jagtforening. På de 2 dage var der i alt 24 skydninger, som tilsammen gav et lille underskud på 261,-.  Stenlille betalte halvdelen heraf.

Den 5.4.2022 blev der afholdt Trofæaften. Kim Lindgren, som er både jæger, schweisshundefører og forfatter, var årets foredragsholder. Edvard nævnte de 3 trofævinderne Jeppe Kragh, Svend Frederiksen og Martin Frederiksen. Trofæaften for 2023 holdes den 20. april 2023, og foredragsholdere bliver de to piger fra Hunt & Hike.

Nyjægerdagen på riffelbanen i 2022 blev aflyst på grund af manglende tilslutning.

Der deltog 14 skytter i turen til Hanebjerg den 13. august 2022.. Næste tur til Hanebjerg er flyttet til april md. og bliver søndag den 30. april 2023.  

Edvard har ansøgt Vigersted Skydebane om 2 indskydningsdage i 2023 på 50m-banen. Det bliver den 6.5.og 13.5.2023 kl. 9 – 13.

Edvard oplyste, at Køge-Herfølge Jagtforening har planlagt indskydning af rifler på Skalstrup Skydebane, og at man igen tilbyder medlemmer fra Ringsted og Stenlille jagtforeninger at benytte sig af disse indskydningsdage. Datoerne bliver slået op på jagtforeningens hjemmeside og i Jæger. Der bliver også mulighed for indskydning på Antvorskov.

Til slut takkede Edvard sit udvalg, som foruden ham selv består af Flemming Hansen, Torben Jensen og Freddy Jensen. Desuden tak til Anni og Nina, som også er hjælpere.

      Foreningshuset: Nina Nielsen aflagde beretning for foreningshuset.

Nina fortalte lidt om de ting, der foregår i foreningshuset. Der bliver holdt bestyrelsesmøder og general-

forsamling. Der er hundetræning, jagttegnsundervisning, Pralemorgen, Trofæaften, Sct. Hansbål og bankospil. Huset bliver udlejet til både medlemmers private fester og til jagtrelaterede formål. Jagthornsblæserne bruger huset som ekstra øvested. Det er ikke alle arrangementer, der synes lige attraktive. Sct. Hansaften var vi kun 16 deltagere, og den planlagte julefrokost blev aflyst pga. af for få tilmeldinger.

Hundeudvalg: Flemming K. Hansen aflagde beretning for hundeudvalget.

Flemming oplyste, at Gitte Appelquist var engageret som er ny hundetræner. Hun har i 2022 haft hold på hhv. 22 og 21 deltagere. Hun starter 3 nye hold op den 7. marts 2023. Der er hvalpetræning, lydighed for let øvede hunde og lydighed med apportering for let øvede jagthunde. Græsset vil blive slået, så der opstår nogle bælter, hvor der kan trænes runderinger.

Folmer, Tonny og Flemming har en aftale med John om at besøge jagttegnsholdet for at tale om jagthunde. 

Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningerne. 

Dirigenten konstaterede på dette tidspunkt, at i h.t. vedtægterne var følgende punkt undsluppet dagsordenen: ”Fremlæggelse af budget for det år hvori generalforsamlingen holdes” Dirigenten ville lade dette punkt indgå før punktet ”Fastsættelse af kontingent.

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v/ John Bollhorn.

Inden John fremlagde regnskabet, oplyste han at foreningens ene revisor John Petersen var gået bort, og at revisorsuppleant Lars Jensen var trådt til, da årsregnskabet skulle revideres.

John fremlagde herefter det reviderede årsregnskab. Her pegede han bl.a. på udgiften til Ringsted Kommune på 4.600,-. Det er det sidste afdrag for vandinstallationen, og foreningen har nu vedlagsfri leje frem til 2043. På balancen ses afskrivning på lysanlægget på ca. 8.500,- Skyldige omkostninger på kr. 8.250,- vedrører jagttegnsundervisning. Tilgodehavendet på ca. 7.900,- vedrører et hundehegn, der ikke er sat op. Hundeudvalget har et pænt overskud på ca. 7.500,-. Husudvalget har et stort underskud på ca. 21.355,-. Dette skyldes store udgifter til strøm, vand og forsikring. Riffeludvalget har et underskud på ca. 6.000,-, hvilket skyldes faldende indtægter på indskydning og et underskud på trofæaftenen. Nyjægerjagten gav et underskud på ca. 2.200,-

Den likvide beholdning er 479.635,-.

Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.

 1. Budget og fastsættelse af kontingent v/John Bollhorn.

John Bollhorn spurgte indledningsvist, om han kunne fremlægge budgettet sammen med fastsættelse af kontingent, da det er sammenhæng. Dette blev godkendt.

I budgettet kalkulerer man med et nul på slutlinjen.

Bestyrelsen indstiller, at kontingent til foreningen for 2024 fastholdes.

Såfremt skydebaneprojektet ikke bliver til noget, vil der komme en større renovering af foreningshuset. Såfremt skydebaneprojektet vil blive en realitet, vil det på sigt kunne medføre en kontingentstigning. 

 1. Indkomne forslag: Ingen forslag

 1. Valg af Formand      På valg Benny Christensen – modtog genvalg. 

 1. Valg af bestyrelsesmedlem      På valg Flemming K. Hansen – modtog genvalg 

 1. Valg af suppleanter

      Bestyrelsen foreslog Flemming Lund Clausen som ny suppleant til bestyrelsen.

      Flemming Lund Clausen blev valgt.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter:

Lars Jensen blev valgt som revisor.

Torsten Svendsen foreslog Martin Rømer som revisorsuppleant.

Martin Rømer blev valgt.

 1. Eventuelt.

Under eventuelt uddelte formanden jubilæumsdiplomer til årets jubilarer.

Torben Jensen fik overrakt diplom for 25 års medlemskab.

Kurt Greve og Torsten Svendsen fik begge overrakt diplomer for 40 års medlemskab.

Kurt Greve fik desuden overrakt diplom for 25 års medlemskab med 15 års forsinkelse.

Flemming Hansen og Torben Kristiansen blev begge hyldet for 50 års medlemskab. Torben Kristiansen må dog vente lidt på at få sit diplom, da der var sket en beklagelig fejl ved udstedelse af diplomet til ham.

      Alle jubilarerne blev behørigt hyldet af formanden og forsamlingen.

Formanden overrakte herefter en vingave til Tonny Nielsen som tak for Tonnys mange års arbejde som hundetræner og bestyrelsesmedlem i foreningen

      Til slut takkede formanden Martin Rømer for at han havde påtaget sig opgaven som dirigent.

Dirigenten bekendtgjorde herefter, at generalforsamlingen var slut, og han takkede medlemmerne for god ro og orden.

_________________________________

Martin Rømer, dirigent.

_________________________________

Nina Nielsen, referent