Referat af generalforsamling 2022

 Referat af ordinær generalforsamling i Ringsted og Omegns Jagtforening,

torsdag den 10. februar 2022 

Formand Benny Christensen bød velkommen til generalforsamlingen og gik straks over til første punkt på dagsordenen. 

 1. Valg af dirigent:     Folmer Sunekær blev valgt.

 1. Valg af 3 stemmetællere: På grund af den ringe tilslutning til generalforsamlingen (24 stemmeberettigede) blev det besluttet at 2 stemmetællere var nok.     Flemming Hansen og Leif Weinreich Nielsen blev valgt.

 1. Bestyrelsens beretning v/Benny Christensen. Formanden startede med at bede forsamlingen om at rejse sig op og holde et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, der er gået bort i årets løb.

 • Benny aflagde herefter beretning om det, der var sket siden sidste generalforsamling i september md. 2021:

 • Naturens dag 12.9.2021: Benny og John repræsenterede jagtforeningen ved Naturens dag den 12.9.2021, som blev afholdt ved Klostermarkskirken. I jagtforeningens stand, der var pyntet med gevirer og fugle mm., uddeltes smagsprøver på ragout af rågebryster og hjemmelavede grillpølser af vildtkød.  Trods få besøgende var det en hyggelig dag og jagtforeningen deltager igen i 2022.

 • Repræsentantskabsmødet 18.9.2021 i Odense var et godt møde. Benny og John deltog sammen med ca. 300 andre jægere. Morten Friis Knudsen var desværre forhindret.

 • Bankospil 7.10.2021: Det var en god aften med ca. 28 deltagere. Økonomisk løb det næsten lige rundt. Et hyggeligt socialt arrangement, som vi helt sikkert vil gentage.

 • Ny Jagttegnslærer 22.10.2021: Det var en god besked, da John kunne meddele, at han havde bestået prøven på jagttegnskurset i Brovst, og at foreningen dermed havde en ny jagttegnslærer. Det første hold jagttegnskursister er begyndt i december md. 2021, og der er 10 deltagere på holdet.

 • Udvalgskomsammen 5.11.2021: Et socialt arrangement for de personer, der laver frivilligt arbejde i foreningen. 16 personer blev inviteret, 4 kunne ikke deltage, og 3 personer mødte ikke op. De resterende 9 personer havde en hyggelig aften med dejlig mad.

 • Ringsted Kommune 8.11.2021: Benny var inviteret af kommunen til at deltage i et møde om en naturpark efter friluftsrådets koncept. Der skal bl.a. etableres stier igennem mange arealer i naturen. Benny mener, at det er jægerne, der har været med til at skabe den flotte natur, og han er nervøs for at den nu bliver ødelagt af projektet. Dog er han glad for, at der ikke bliver hegnet.

 • Bukkelotteri: Det årlige bukkelotteri for 2022 er startet. Lodder kan købes hos Benny og Edvard. Bukken er købt hos Claus Kaiberg, og den skal betales uanset om den bliver skudt eller ej. Benny ser dog helst at vinderen indløser sin gevinst.

 • Jægerrådets årsmøde 8.2.2021: Foruden Morten Friis Knudsen deltog kun Benny, Edvard, John og kredsformand Bo Simonsen i mødet. Bo Simonsen foreslog, at jagtforeningens generalforsamling og årsmødet i Jægerrådet fremover holdes samme aften. Morten Friis Knudsen ønskede ikke genvalg som formand. Han stopper også i Grønt råd og som medlem af kredsbestyrelsen i kreds 6. Benny overtog samtlige poster, og John blev næstformand i Jægerrådet.  Benny gav udtryk for, at det vil være godt, hvis der kan findes en person, der vil overtage formandsposten i Jægerrådet om 2 år.

 • Bestyrelsesarbejdet: Benny opfordrer forsamlingen til at tænke på nye kræfter til bestyrelsen. F.eks. er Nina og Edvard på valg i år, og de har begge givet udtryk for, at det er den sidste 2-årige periode de stiller op til i bestyrelsen.

 • Rågejagt i foreningen: Hvis du har en salonriffel kan du måske komme med Benny på rågejagt på kommunens og private arealer. Benny tilbyder kun dette til personer, som også er villige til at påtage sig et stykke arbejde i foreningen.

Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning, som derfor blev godkendt.  

Beretninger fra udvalgene: 

 • Riffeludvalg: Edvard B. Nielsen aflagde beretning for riffeludvalget:

 • Der har kun været 2 indskydningsdage på Vigersted Skydebane i 2021. Det var den 24.4. og 8.5.2021, og det var i samarbejde med Stenlille Jagtforening. På de 2 dage var der i alt 45 skydninger, som tilsammen gav et lille overskud på ca. kr. 1525,- til fordeling.

 • Den 25.8.2021 blev der afholdt Trofæaften med trofæer fra både 2019 og 2020. Edvard nævnte de 3 trofævinderne Thomas Petersen, Stig Kristensen og Freddy Jensen. Aftenens foredragsholder var Thomas Lindy Nissen, som både er jæger og journalist. Forsamlingen på ca. 30 personer blev underholdt af Thomas med hans film og foredrag.  Trofæaften for 2021 holdes formentlig i april md. 2022, men aftalen med foredragsholder er endnu ikke helt på plads.

 • Nyjægerdagen på riffelbanen blev aflyst på grund af manglende tilslutning.

 • Der deltog 14 skytter i turen Hanebjerg den 14. august 2021. Der kan godt være lidt flere skytter. Derfor opfordrer Edvard til at folk tilmelder sig. Næste tur til Hanebjerg bliver lørdag den 13. august 2022.  

 • Holdskydning blev desværre aflyst, da Vigersted Skydebane ikke ville udleje banen en hel lørdag.

 • Edvard oplyste herefter, at Køge-Herfølge Jagtforening har planlagt indskydning af rifler på Skalstrup Skydebane, og at man tilbyder medlemmer fra Ringsted og Stenlille jagtforeninger at benytte sig af disse 5 indskydningsdage. Der bliver mulighed for at skyde ind på 100m – 300m. Datoerne bliver slået op på jagtforeningens hjemmeside og i Jæger. Derudover har Edvard ansøgt Vigersted Skydebane om 2 indskydningsdage på deres 50m bane, men han har endnu ikke fået svar på ansøgningen.

 • Hundeudvalg:

 • Benny orienterede forsamlingen om, at Tonny Nielsen havde meldt afbud på grund af sygdom.

 • Benny aflagde en kort beretning på Tonnys vegne. Udvalget har fået bevilget en stor træningsgård på 60 x 40 m i den bagerste ende af pladsen. Materialer er indkøbt, men arbejdet er endnu ikke påbegyndt. Formentlig sker dette til foråret. Den nye hundetræner Torben Striboldt, som har fået sin træneruddannelse betalt af jagtforeningen, er stoppet og har meldt sig ud af foreningen. Tonny søger en stedfortræder for Torben, og helst en der er uddannet.

 • Tonny har i øjeblikket et hold for hvalpe og unghunde, som han træner i en ridehal ved Glumsø.    

 • Foreningshuset: Nina Nielsen aflagde beretning for foreningshuset.

 • 2021 var igen et år hvor flere arrangementer desværre blevet aflyst eller udsat på grund af Coronapandemien.

 • Men trods alt blev de fleste arrangementer gennemført i løbet af året.

 • Nina listede de gennemførte arrangementer op:     Jægerrådsmøde, pralemorgen, skæring og kogning af bukkeopsatse, Sct. Hans aften, trofæaften, generalforsamling, bankospil, sammenkomst for udvalgsmedlemmer og opstart af jagttegnsundervisning

 • De aflyste arrangementer var: Kursus i fældefangst, gløgg og æbleskiver samt julefrokost.

 • Derudover bliver foreningshuset brugt til bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og hundetræning. 

Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningerne.

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v/ John Bollhorn.

 • John fremlagde det reviderede årsregnskab, som han betegnede som et corona-ramt regnskab.  Bl.a. mangler der indtægter fra Hubertushuset. Omkostningerne er der uanset corona eller ej.  Foreningen har svært ved at få kompensation for de manglende indtægter. Regnskabet viser trods alt et overskud på ca. kr. 7.600,- holdt op mod underskuddet sidste år på ca. kr. 25.000,-, som skyldtes en stor efterbetaling til Ringsted Kommune. Når vi i 2022 har betalt det sidste afdrag til kommunen, bor vi kvit og frit.  Indtjeningsmæssigt nævner John bl.a. hundeudvalget som laver et pænt overskud. Dog har der ikke været så mange hunde igennem i 2021 som tidligere. Under nyjægerne er der en ret dyr omkostning vedr. elevskydninger i Greve. Riffeludvalget har et lidt større underskud end i 2020, hvilket bl.a. skyldes udgiften til foredragsholder.  I balancen står et tilgodehavende på kr. 11.658,-. Dette er bl.a. materialer til hundegården, som er købt, men endnu ikke anvendt. De skyldige omkostninger på kr. 7.165,- vedrører jagttegn og foreningshusets indkøb af varer i Coop. Pengebeholdningen er steget ganske lidt, og egenkapitalen er også steget.

Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.

 1. Budget og fastsættelse af kontingent v/John Bollhorn.

 • I budgettet kalkulerer man med et nul på slutlinjen.

 • Bestyrelsen indstiller at kontingent til foreningen for 2023 fastholdes. 

 1. Indkomne forslag: Bestyrelsen har fremlagt et forslag til vedtægtsændringer.

 • John gennemgik de mange punkter i forslaget, som handlede om at strømline vedtægterne.

 • Torben Jensen og Flemming Hansen havde begge et spørgsmål om vedtægternes punkt 10.2. som handler om antal af bestyrelsesmedlemmer.

Forsamlingen havde ingen øvrige kommentarer, og vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt. 

 1. Valg af kasserer

 •     På valg John Bollhorn – modtog genvalg. 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 •      På valg Edvard Bremer Nielsen – modtog genvalg.

 •      På valg Nina Nielsen – modtog genvalg.

 1. Valg af suppleanter

 • På valg Flemming Hansen – modtog genvalg.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter

 •      På valg Jørgen Olsen – blev genvalgt som revisor.

 •      På valg Torsten Svendsen – blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 1. Eventuelt.

 • Benny tog ordet. Jægerrådet i Ringsted har et samarbejde med Sorø, Stenlille og Niløse jagtforeninger. Dette samarbejde ønsker Benny ikke at fortsætte.

 • Jægerrådene havde inviteret til en krage/due-dag. Eneste deltager var Niels Willumsen fra Ringsted. Han skød 1 krage og 12 duer og vandt begge pokaler plus 2 gavekort á kr. 500,-

 • Når 4 foreninger laver et arrangement der kun trækker 1 deltager, er der intet grundlag for samarbejdet.

 • Vedr. udsendelse af mails til medlemmerne. Benny opfordrer medlemmerne til at kontakte bestyrelsen hvis de har kendskab til, at der er nogle medlemmer, som ikke modtager disse mails.

 • Derefter gik Benny over til at hylde årets jubilarer. Ifølge medlemslisten er der 10 jubilarer i år, men kun 3 jubilarer ønskede at modtage diplom og nål.

 • Gunni Olsen og Leif Weinreich Nielsen fik begge overrakt diplomer for 25 års medlemsskab, og

 • Freddy Jensen fik overrakt diplom for 40 års medlemskab.

 •      Formanden overrakte diplomerne og jubilarerne blev hyldet af forsamlingen.

 •      Formanden takkede herefter Folmer Sunekær for altid beredvilligt at stille op til opgaven som dirigent.

Til slut tog dirigenten ordet og bekendtgjorde, at generalforsamlingen var slut. Han takkede for god ro og orden og bad forsamlingen udbringe et trefoldigt leve for foreningen.

_________________________________

Folmer Sunekær, dirigent. 

 

_________________________________

Nina Nielsen, referent