Referat af generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling vedr. 2019 i Ringsted og Omegns Jagtforening

Torsdag den 20. februar 2020 

Formand Benny Christensen bød velkommen til generalforsamlingen og gik straks over til første punkt på dagsordenen
1. Valg af dirigent: Folmer Sunekær blev valgt.
2. Valg af 3 stemmetællere: Leif Nielsen, Leif Hansen og Eskild Urhøj blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning v/Benny Christensen.
Formanden startede med at bede forsamlingen om at rejse sig og holde et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, der er gået bort i årets løb.
Det er nu et år siden at Benny blev valgt som formand og bestyrelsen konstituerede sig. Benny opsummerede, hvad der er sket i dette første år af hans formandsperiode:
 • Medlemstallet er p.t. 442 mod sidste års 437.
 • Bueudvalget blev nedlagt, da der manglede instruktører og medlemmer. Alt bueudstyret blev efterfølgende solgt for kr. 16.500,- til DJ. Forbundet har betalt kr. 10.000,- og kreds 6 og kreds 7 har tilsammen betalt kr. 6.500,-.
 • En kastemaskine, nogle reoler m.m. plus containeren er også blevet solgt.
 • Den 14.3.2020 er der Kredsmøde i kreds 6. Formanden selv, Morten Friis Knudsen, Gunni Olsen og Edvard Bremer Nielsen deltager.
 • Som et nyt tiltag blev der i marts 2019 udarbejdet en aktivitetsliste for hele året. Tanken er, at den skal udsendes hvert år. I 2020 blev den udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamling. I marts 2019 blev den nye mailliste også taget i brug. Listen skal bruges til udsendelse af nyheder mm. Der er dog ca. 1/5 af medlemmerne. der endnu ikke står på maillisten.
 • Ringsted Kommune har i 2019 bevilget penge til et telt, som foreningen bl.a. kan bruge på Ringsted-Natten, Naturens dag m.v. Det var i brug første gang til Sct. Hans.
 • I juni md. deltog formand og kasserer i repræsentantskabsmødet i Vingsted. Hørte bl.a. om organisationens opbygning, som det nye stukturudvalg fremførte. Desuden var bl.a. kronvildt og ulv til debat.
 • Ved Hubertushusets Country Fair var det medlemmer fra jagtforeningen, der passede de 2 udskænkningssteder.
 • Jagtforeningen deltog også ved Ringsted Natten og Naturens dag. Begge steder blev der serveret smagsprøver på bl.a. grillet vildtkød og vildtpølser. Foreningen er inviteret, og har sagt ja, til at deltage i et møde om et aktivitetshus i Vrangeskov i 2020.
 • Af nye aktiviteter i foreningen blev det forsøgt med et bankospil. Tilslutningen hertil var lidt skuffende, men vi prøver igen, og der er planlagt 2 bankospil i 2020. Til efteråret 2020 er der arrangeret en uofficiel trofæopmåling med Fritz Heje fra DJ.
 • Der er arrangeret en sammenkomst for alle udvalgsmedlemmer i 2020 – en påskønnelse af det frivillige arbejde.
 • Krumtappen i jagtforeningen er en skydebane. Foreningen har søgt om et areal på Jordemodervej, men har foreløbig fået afslag med begrundelse i, at det ikke er et § 7 område. Efter endnu en henvendelse er foreningen indbudt til et møde den  marts 2020med Ringsted Kommune, hvor mulighederne skal drøftes. Fra kommunen deltager bl.a. Teknik & Miljøafdeling, og fra jagtforeningen deltager formanden og Morten Friis Knudsen.
 • Bo Larsen er ikke mere medlem af kredsbestyrelsen for kreds 6, da han har udmeldt sig af DJ. Morten Friis Knudsen (formand for Ringsted Jægerråd og med i Grønt Råd) stiller derfor op til kredsbestyrelsen på kredsmødet den 14.3.2020.
Til slut takkede formanden bestyrelsen. Også en tak til alle hjælperne ved foreningens arrangementer.
Beretninger fra udvalgene:
 Hundeudvalg: Tonny Nielsen aflagde beretning for hundeudvalget. Der har været ca. 80 hunde igennem i 2019. Hundeudvalget består af Tonny Nielsen, Flemming Hansen og Mette Nielsen – dog holder Mette en pause i øjeblikket. Hendes instruktøruddannelse er derfor rykket til efteråret. Flemming, som er ny i udvalget, har trænet hunde i 20 år, men han ønsker ikke at stå for holdene alene. Der arbejdes i øjeblikket på at lave en helårsplan for træning. Forrige år lavede man en afsluttende lydighedsprøve, men sidste år blev dette ikke til noget. Tonny vil gerne have en afsluttende prøve hvert år, og det skal ikke kun være for igangværende elever – det skal være for alle medlemmer af jagtforeningen, hvis man er interesseret. Foruden hvalpe og lydighedstræning er det planen at oprette 2 apporteringshold: Første hold skal starte i marts måned, og andet hold skal starte til efteråret (inden andejagten går ind).
Riffeludvalg: Edvard B. Nielsen aflagde beretning for riffeludvalget: Indskydninger på Vigersted skydebane i samarbejde med Stenlille og Skovbo jagtforeninger gav et overskud på 8.523,- til fordeling mellem de 3 foreninger. Til den årlige Trofæaften i april md. kom der 18 trofæer. Foredragsholder var forfatter og storvildtsjæger Lars Ørlund. Turen til Hanebjerg i august havde kun 11 deltagere. Der skal helst være 14 deltagere. Til holdskydningen mellem de 3 jagtforeninger Ringsted-Skovbo og Stenlille i september, var der til gengæld hele 38 deltagere. Skovbo vandt dysten, Ringsted blev nr. 2 og Stenlille nr. 3.  Nyjægerdagen blev afviklet den 29. juni 2019.Til slut takkede Edvard riffeludvalgets medlemmer m.fl. for et godt samarbejde på riffelbanen.
Foreningshuset: Nina Nielsen aflagde beretning for foreningshuset. Henover året har der været mange arrangementer i huset. En optælling viser, at huset været i brug 80 gange/dage. Det bruges til jagttegnsundervisning, hundetræning, møder, kurser, sociale arrangementer og udlejning til medlemmer. Trofæaften, pralemorgen, Sct. Hansaften og julefrokost er de arrangementer, hvor der er bedst tilslutning. Huset har også været udlejet til DJ, som afholdte et hundeseminar og to weekendkurser – alle 5 dage med forplejning til ca. 25 kursister. Nina sluttede af med at takke sit udvalg.
Nyjægergruppen. Henrik Stage Vestergaard aflagde beretning for Nyjægerudvalget. Det første jagttegnshold, som startede i dec. 2018 var på 26 elever. 24 elever gik til prøve og 19 af dem bestod. Til riffeldagen på Vigersted Skydebane deltog der 18 kursister, som foruden skydning også bød på besøg af en schweisshundefører. Han fortalte om sit arbejde som hundefører og demonstrerede for kursisterne, hvordan schweisshunde arbejder. En super dag. Nyjægerjagten havde 13 deltagere. Der blev skudt 22 fasaner og seks harer. Alt i alt en god dag, hvor alle havde skud til vildt. Jagttegnsundervisning i år har 14 kursister og det går rigtigt godt. I år planlægges der en krageregulering sidst i marts, men der mangler lige en bekræftelse. Der arbejdes også på en tur Borreby Gods, hvor man skal se på udsætning af fasaner osv. Riffeldagen bliver den 27.6.2020, Nyjægerjagt nov./dec. og nyt jagttegnshold i starten af december 2020 (max 15 elever). Henrik sluttede af med at sige, at han over for kursisterne, som er mellem 24 og 50 år, har tilkendegivet at han vægter jægerforbundet og foreningslivet højt, og anbefalingen er dermed givet videre. 
Kurt Greve spurgte om der var nogle af de nye jægere med til generalforsamlingen. Det var der ikke. 
Benny havde netop besøgt de nye kursister og inviteret dem, men kun én kursist deltog i generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab. Kasserer John Bollhorn fremlagde det reviderede årsregnskab. Årets resultat er kr. 50.182,- i overskud. Når man fratrækker indtægten i forbindelse med salg af diverse materiel, er overskuddet kr. ca. kr. 15.000,- i almindelig drift.  Der har været et lille fald i kontingentindtægten. Bueudvalgets beløb på kr. 16.500,- skyldes salget af udstyr. Hundetræning gav et overskud på kr. 6.569,-. Næsten det samme som sidste år. Foreningshuset gav et underskud på kr. 18.629,-. Der er en mægtig stigning i omsætningen, hvilket skyldes DJ-kurserne. Vareforbruget er af samme grund også steget væsentligt. Strøm, vand og forsikring er steget kraftigt. Der har været problemer med vandmåleren, der på bare et døgn viste et forbrug på 39 m3. Vandmåleren er skiftet og John vil forsøge at forhandle med kommunen vedr. fejlen. Nyjægerudvalget fik et overskud på 10.987, – væsentligt mindre end sidste år. Dette skyldes det færre antal jagttegnselever. Riffelskydning fik et underskud på kr. 1.619,- Foreningens likvide midler pr. 31.12.2019 er kr. 463.838,43. Der er skyldige omkostninger på kr. 13.794,- primært vedr. jagttegnsundervisning. Budgettet for 2020 er forsigtigt/konservativt. Der budgetteres med et nul-resultat, og det betyder, at bestyrelsen foreslår, at kontingentet holdes stabilt, så derfor ingen stigning i år.
Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.
5. Fastsættelse af kontingent. John Bolhorn havde allerede under fremlæggelse af årsregnskabet talt for at kontingentet ikke skal stige. Dette blev godkendt af forsamlingen.
6. Indkomne forslag: Ingen forslag
7. Valg af kasserer: På valg John Bollhorn – modtog genvalg.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg Edvard Bremer Nielsen og Nina Nielsen – begge modtog genvalg.
9. Valg af suppleanter:
     Bo Larsen ønskede ikke genvalg – bestyrelsen indstillede Christina Jensen, som blev valgt
     Daniel M. Andersen ønskede ikke genvalg – bestyrelsen indstillede Flemming Hansen som blev valgt (ikke til stede).
 10. Valg af revisor og revisorsuppleanter:
        På valg Jørgen Olsen – blev genvalgt som revisor
        På valg Torsten Svendsen – blev genvalgt som revisorsuppleant (ikke til stede).
 11. Eventuelt.
Jubilæumsdiplomer.
Der blev uddelt 4 stk. 25 års diplomer: Claus Bruun, Flemming Lund Clausen, Lars Erik Jensen og Thomas Petersen
Der blev uddelt 3 stk. 40 års diplomer: Erik Per Jørgensen, Gert Poulsen og Jørgen Andersen
Der blev uddelt 3 stk. 50 års diplomer: Gunner Christensen, John Petersen, og Steen Olsen
Formanden overrakte diplomerne og jubilarerne blev hyldet af forsamlingen.
___
Keld Bremer Nielsen påpegede at det er svært at finde parkeringsplads til alle når der er hundetræning. Opfordrede til at foreningen finder en løsning, så der bliver flere parkeringspladser.
___
Til slut tog dirigenten ordet og bekendtgjorde at generalforsamlingen var slut, og bad forsamlingen udbringe et trefoldigt leve for foreningen.

Referent Nina Nielsen