Referat fra Generalforsamlingen 2015

Ringsted og Omegns Jagtforening
afholdt genrealforsamling

Dato:  25.02.2015
Sted:   Foreningshuset, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted.

Formand Preben Pedersen bød velkommen og foranledigede at der blev valgt en dirigent.

Bestyrelsen foreslog Folmer Sunekær som blev valgt uden modkandidat.

Afdøde medlemmer blev mindet ved et øjebliks stilhed inden Gf fortsatte.

Dirigenten konstaterede at Gf var lovligt indvarslet, der var ingen indvendinger til dette.

Der var 35 stemmeberettigede tilstede og der blev valgt 3 stemmetællere, som dog ikke kom i funktion.

Formandens beretning: indsat

Formands beretning siden GF 2014:

Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder og 1 udvalgsmøde, og alle er foregået i en god stemning og uden de store sværdslag.

Vi har deltaget i repræsentantskabsmøde i DJ og møder i kredsen.

Udvalgene har afholdt deres arrangementer og de er forløbet godt alle sammen, dog er der fra udvalgenes side et ønske om at, at disse får større tilslutning, her tænkes især på foreningsjagten og arrangementer til nyjægere, så vi vil godt opfordre jer alle til at tale om disse arrangementer også overfor jeres jagtkammerater m.v

Medlemmer
Der er stadig stor interesse for at erhverv sig et jagttegn, vi måtte også for indeværende år skuffe nogen fordi er ikke er plads på holdet, men samtidig ser vi også en tilbagegang i antal medlemmer det er ikke kun i vores forening, jeg har haft kontaktet en del af dem der har udmeldt sig, ikke alle men de 2 ting der går igen i begrundelsen : økonomi og Jagtens hus, dog er der også nogen der ikke får betalt da de ikke har fået kigget i deres e-boks, og så bliver de automatisk udmeldt, vi er p.t 560 medlemmer heraf 42 stadig i restance, så derfor tilmeld jer til pbs.

Pralemorgen
Her er jo solgt bukkelodder så den heldige vinder kan komme til at skyde en buk på giesegård, værdi ca kr 5.000, og der var også en heldig vinder, men desværre måtte jeg sidst i maj ringe til den heldige og fortælle at nu var det slut, Skytten var stået op 3 morgener for at stå og vente og der mødte ingen op, selvom det var aftalt, skytten følte sig lidt til grin.

Hjemmeside
Der blev annonceret en ny hjemmeside på sidste års GF, og den er også kommet men alt nyt er svært og det kræver tid, der er flere som har nævnt at den ikke er god og den er sværd at finde rundt i men Frank arbejder stadig på at gøre den bedre og mere overskuelig. Vi var også nødsaget til at lukke vores gæstebog da der forekom en del privat fnidder, hvis der er nogen der ønsker indlæg på hjemmesiden kan de sende det til bestyrelsen.

Kragepokal
Vi har i bestyrelse drøftet denne da der i de tidligere år kun har været ben fra 1 jæger, og igen år der kun modtaget fra det jyske, derfor ville vi godt høre GF om den skal nedlægges eller ændres til noget andet

Sluttelig
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelse og alle udvalg samt udvalgsmedlemmer for det store og ihærdige arbejde, uden jeres gratis arbejde ville det blive meget svært om end umuligt at drive foreningen Jeg vil også rette en tak til vores sponsorer, det hjælper altid på økonomien.

Jeg har nu haft denne post i 2,5 år og jeg genopstiller ikke som formand, mit arbejde har udviklet sig så i stedet for at jeg var tillidsmand for 19 er jeg i maj sidste år blevet det for 36 af mine kollegaer og det tager en del tid, så derfor bliver min tid brugt på mit arbejde

 

Flugtskydningsudvalgets beretning som også blev aflagt af formand Preben Pedersen da Stig Kristensen var for forhindret: indsat

Skydebaneberetning 2015.

Ja så er der gået endnu et år på vores lille flugtskydningsbane. Vi har fået bygget nyt sidedue skur hvilket er rigtigt dejligt da vi nu kan sætte hele paller lerduer af. Vi mangler dog stadig at få beklædt vores container så den kommer til at ligne de øvrige installationer på banen.

Der er blevet skudt lidt færre skydninger end forrige år. Dette skyldes primært at der i juli ikke var så stor søgning til vores bane som sidste år. Stort set hele juli og i begyndelsen af august var der ikke flere skytter efter kl 20, til trods for at vejret bestemt var med os hele sommeren.

Der er igen i år kommet rigtig mange nye skytter på banen. Dette er rigtig godt men medaljen har desværre også en bagside og det er den at instruktion og begyndere tager rigtig meget tid. Dette har måske fået nogen af de gamle drenge til at blive væk i perioder, hvilket er meget ærgerligt. Hvordan dette problem skal løses arbejder vi videre på i udvalget og vi er meget modtagelige for gode ideer, så vi kan få hævet mængden af skydninger igen.

Der har på flugtskydningsbanen i 2014 været afholdt elevskydninger, Fastelavnsskydning, Pokal og mærkeskydning og Høstskydning ud over at banen har været åben hver tirsdag.

Jeg vil gerne her takke holdet omkring banen for deres store indsats. Baneledere og instruktører og Pigerne i kassen har gjort et fantastisk stykke arbejde. Herudover vil jeg gerne takke Emil for at have slået græs gennem hele sæsonen.

Der har ikke været den store udskiftning i teamet. Desværre har Jesper slagter valgt at stoppe som fast instruktør da han havde svært ved at finde tiden. Tak for hjælpen gennem mange år.

Når nogle holder op må andre til. Henrik Højlund vender i 2015 tilbage til teamet hvilket er meget glædeligt. Endvidere har Bent og Lasse meldt deres kandidatur og er ved at tage Baneleder og instruktørkursus.

Som noget nyt har vi fra i år valgt at droppe ”Pokalerne” det virkede ikke som om at de havde medlemmernes store interesse. De blev sjældent graveret og det var altid besværligt at få dem tilbage til foreningen når de skulle udleveres til de nye. I stedet har vi indført at der bliver lavet en præmievæg hvor man får hængt sit navn op på en graveret plade, så kan alle følge med i hvem der vinder år efter år.

Mængden af skydninger bliver som det altid har været dog ændres navnet Pokalskydning og mærkeskydning til Klubmesterskab og mærkeskydning.

Det forlyder at Skjoldnæsholm Landbrug er ved at blive solgt, og dermed skal vores skydebane på andre hænder. Vi håber ikke at dette kommer til at berøre vores fremtidige aktiviteter på banen. I forbindelse med denne handel skal der laves en miljøundersøgelse på skydebanen. På tiden har vi ikke flere oplysninger, men forhåbentlig ved vi mere til næste år.

Tak for i år
Stig

Riffeludvalgets beretning ved Edvard Bremer Nielsen :

1. INDSKYDNING AF RIFLER

Start 4.4.2014 - på Vigersted Skydebane – 6 indskydningsdage i alt hvoraf den sidste var i august md. 2014. Der har i alt været 310 skydninger, (lidt mindre end sidste år). Ved mærkeskydningerne er der skudt 6 mærker – 4 guld og 2 sølvmærker.
Skydningerne er lige som tidligere år sket i samarbejde med Stenlille og Skovbo jagtforeninger.

Deltagelsen i de 310 skydninger fordeler sig således:

Ringsted 92
Skovbo 65
Stenlille 38
Øvrige 45
Ikke medlemmer 70

Indskydningerne gav et pænt overskud til fordeling mellem de 3 jagtforeninger. Fordelingen beregnes ud fra antallet af hjælpere fra hver forening.
Ringsteds andel udgør kr. 5.752,46
Skovbo’s andel udgør kr. 3.916,57
Stenlilles andel udgør kr. 2.080,68

2.TROFÆAFTEN

Den 10. april 2014 var der trofæaften. Årets foredragsholder var Jan Thinggaard som fortalte om nogle af sine spændende jagtrejser.
Som sædvanlig var der et flot fremmød - der var 21 udstillede trofæer
Årets danske trofæ – vinder: Frederik Olsen
Årets udenlandske bukke- trofæ: Lars Graae (Pokal sponsoreret af John Petersen, Sigersted A/S)
Året udenlandske trofæ – øvrige: Jesper Hansen (Pokal sponsoreret af Erik Hagen Petersen, Planteforum)
Jagthornsblæserne er altid villige til at deltage i trofæaftenen og det skal de have en stor tak for.
Trofæaften i 2015 afholdes den 9. april 2015 – Bjarne Frost

3. NYJÆGER

Den 28. juni 2016 var der nyjæger-arrangement på Riffelbanen. Se Jesper Hansens beretning.

4. HANEBJERG

Lørdag 9. august 2014 deltog 15 skytter i turen til Hanebjerg
20 skytter er det maksimale deltagerantal så desværre var der ikke fyldt op.
Der blev skudt ca. 75 serier á 12 skud (900 skud), og det lykkedes at skyde
6 guldmærker og
3 sølvmærker og
3 bronze
Det var en succesfuld dag.
Næste tur til Hanebjerg bliver lørdag den 8. august 2015

5. HOLDSKYDNING

13. september 2014 – For 7. gang arrangerede de 3 jagtforeninger en riffel-holdskydning.
30 skytter tilmeldte sig (15 fra Ringsted, 6 fra Stenlille og 9 fra Skovbo). Der skulle skydes på 6 forskellige skiver på afstande fra 50 meter til 200 meter. Max 60 point pr. skive – eller i alt 360 point. Stenlille vandt med et gennemsnit på 244 point mod Skovbos 243 og Ringsted 236 point.
Til trods for meget dårligt vejr blev en det god og sjov dag
Holdskydning i 2015 bliver den 12.9.2015

6. Riffeludvalget består af:

Gert Poulsen
Gunni Olsen
Flemming Hansen
Torben Jensen
Freddy Jensen
og undertegnede.
Alle er uddannede instruktører.

Til slut vil jeg takke riffeludvalget og Anni Jensen som hjælper med indskrivning,
for et godt samarbejde.

Hundeudvalget ved Kim Rosquist:

Kim fortæller at de har deltaget i holddyst i Stenlille i 2014,de blev nummer 8 ud af 10,fuldt tilfredstillende da det var unge hunde som var i konkurrence for første gang. I 2014 har der været rimeligt med tilmeldinger til oprettede hold, men udvalget ser selvfølgelig gerne flere nye ansigter. Lige nu er der et hvalpehold og et lydighedshold begge med Tonny som instruktør, og der planlægges et hundearrangement inden så længe. Kim kunne fortælle at han ville lave en kravlegård til hunde i det ene hjørne af banen, samt opsætte hegn langs vejen , for at undgå en påkørsel.

Husudvalg ved Benny Christensen:

Huset har i det forgangne år kostet en del penge til vedligeholdelse bl.a varmepumpe , nyt vindue udskiftning af træværk. Huset bliver jo også brugt til både egne arrangementer som jagttegnsundervisning, trofæaften , sct hans og hundetræning. Vi lejer jo også ud til privatfester, samtidig med at retrieverforeningen er en årlig tilbagevendende kunde i huset.

Investeringen i varmepumpen ser ud som om den er tjent hjem på 18 måneder, så den er vi tilfredse med.

Benny kunne fortælle at vi lige nu ikke har nogen aftale vedr. græsslåning da kommunen ikke engang vil give et tilbud på dette.

Nyjægergruppen ved JesperM Hansen:

Vi deltog ved jagttegns undervisningen og fortalte om nyjægergruppens arbejde og de arrangementer vi havde i årets løb.

Jagt- natur og vildtpleje kursus

19/5 : Vildtpleje, plantning, vildtagre, fodermarker m.v.
26/5: Ande udsætning (opdræt og udsætning)
2/6: Fasan udsætning (opdræt og udsætning)
16/6: Valg af jagt hund/hunde arbejde
21/6: Afslutning, Forlægning af vildt og tilberedning

Der var 12 deltagere

Riffeldag 28.06.2014 :

Prøvning af forskellige kalibre, skud afstande, skyde stillinger m.v.
Fortælling om svejs hunde arbejde, og visning at skudtegn og svejs hunde arbejde i praksis.

21 deltagere (fuldt hold)

Haglbøssens dag 09.09.2014:

Skydning på flugtskydningsbanen med instruktør, prøvning af patroner på
papir (skud billede)

20 deltagere

Kursus i praktisk jagt 14.12.2014

Teori og jagt

14 deltagere (fuldt hold)

En stor tak til alle dem der har hjulpet os i årets løb.

Aktiviteter i 2015:

Krageregulering teori 16/3 - regulering 21/3
Kursus i vildtpleje
Riffeldag
Haglbøsse dag
Praktisk jagt

Danmarks Jægerforbund, Ringsted ved Bo Larsen:

På DJ repræsentantsskab i 2014 blev JKF (Jægernes Kommunale Fællesråd) navnet afviklet til fordel for DJ kommunenavn altså i vores tilfælde Ringsted, i daglig tale kalder vi det Jægerrådet.

Bo kunne fortælle at DJ, Ringsted nu endelig havde fået en repræsentant i det grønne råd.

Jesper M. Hansen har på nuværende tidspunkt været til 2 møder i grønt råd. Pladsen i 'Grøn Råd' har vi fået på betingelse af at Jesper samtidigt vil være Friluftsrådets kredsrepræsentant for DJ.

Spørgsmål til beretningerne:

Vedr. kragepokal: Hvorfor er det en fra Jylland der vinder den?
Sv. Han er medlem af RoOJ
Benny har talt med Morten som er eneste indsender af krageben. Morten foreslår, at der var 2-3 præmier i stedet for een pokal, så kom der måske lidt konkurrence.

Spørgsmål til græsslåning: Måske nogle af foreningens pensionister kunne passe dette så kunne vi spare de penge.
Sv.: bestyrelsen ser helst vi betaler os fra det, så vi ikke skal investere i maskine og have ansvaret for disse.

Spørgsmål: nyjægerjagt og rævejagt var ikke omtalt i referatet.
Sv: jesper uddybede dette og fortalte at det var problematisk at få deltagere nok til foreningsjagt, så hvis det ikke blev bedre måtte man nok slutte med dette. Jesper takkede i øvrigt Henrik Højlund for nogle gode arrangementer.

Spørgsmål til hundeudvalget: Har man en sponsor til kravlegård og hegn eller er det indenfor budgettet.
Sv: det er bevilget i bestyrelsen og budgetteret.

Kasseren fremlagde regnskabet som blev godkendt

Spørgsmål til et skævt beløb.
Sv: Kasseren sagde at det måske var konteret lidt misvisende, men han kunne ikke i detalje beskrive, hvad det indeholdt uden at cheke bilagene.

En spurgte til kommunale tilskud om de var aldersbetingede hvilket kasseren bekræftede.

Kasseren fremlagde budget og foreslog kontingentforhøjelse på 10 kr.pr.måned fra 2016 dette blev godkendt.

Valg af formand : Bo Larsen

Valg af nyt bestyrelsesmedlem : Bent Michelsen

Valg af bestyrelsesmedlem : Kim Rosquist

Valg af bestyrelsesmedlem : Stig Kristensen

Valg af suppleant : Jesper M Hansen

Valg af revisor : John Petersen

Valg af revisorsuppleant : Torsten Svendsen

Eventuelt: Kragepokal blev uddelt til Morten igen i år da han var den eneste indsender

Preben Pedersen overrakte diplomer til årets jubilarer:

50 år – Torben Andersen
40 år – Jan Lystrup
40 år – Stig Rasmussen
40 år – Søren Lehnert
40 år - Henrik Henriksen (ikke tilstede)
40 år – Karsten Larsen (ikke tilstede)

Endvidere havde vi en kort debat om vores blad da det er en tung post på budgettet, der blev foreslået at man kan fravælge bladet i papirform for at spare porto, andre foreslog at kun lave det online.
Konklusionen må være at vi bevarer bladet i papirform og arbejder på en måde hvor man kan fravælge det hvis man selv vil.

Den nyvalgte formand Bo Larsen overrakte den afgående formand Preben Pedersen en gave på bestyrelsens vegne som tak for samarbejdet i de cirka 2,5 år han har siddet.

Dirigenten lukkede GF og takkede for at den var forløbet i god ro og orden, ja faktiskt syntes han den grænsede til det kedelige.

Referat på vegne af Ringsted og Omegns Jagtforening

Bo Larsen

 

formen

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillykke til vore jubilarer

 

jubilar2015

50 år – Torben Andersen
40 år – Jan Lystrup
40 år – Stig Rasmussen
40 år – Søren Lehnert
40 år – Henrik Henriksen (ikke tilstede)
40 år – Karsten Larsen (ikke tilstede)