Referat af generalforsamlingen 2016

 

jubilarer mm

Referat af ordinær generalforsamling 2016 i Ringsted og Omegns Jagtforening,
Torsdag den 25. februar 2016

Formand Bo Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og bad forsamlingen rejse sig og holde et minuts stilhed til ære for de medlemmer der er gået bort i det forløbne år.

1. Valg af dirigent: Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Claus Nielsen som dirigent, idet Folmer Sunekær ikke havde ønsket at påtage sig opgaven i år. Claus Nielsen blev herefter valgt, og takkede for valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da indkaldelsen var bragt i Jagtposten nr. 2/2015, som blev udsendt i december mdr. 2015. Indkaldelsen har derudover været bragt i Jæger og stået på jagtforeningens hjemmeside.

2. Valg af 3 stemmetællere: Thomas Petersen, Lars (?) og Henrik Vestergaard Stage blev valgt som stem-metællere. De kom ikke i funktion.

3. Bestyrelsens beretning – Bilag 1: Bo Larsen startede sin beretning med at fortælle om hans glæde over valget til formandsposten for 1 år siden – og hvor trist han blev, da han kort efter blev bekendt med at flugtskydningsbanen’s lejemål var blevet opsagt med udgangen af 2016.

Herefter læste formanden en kort beretning op fra flugtskydningsbanens formand Bent Micheelsen (BM), som desværre ikke selv kunne være til stede ved generalforsamlingen: BM oplyste bl.a. at der i årets løb er blevet arbejdet hårdt på at bibeholde den eksisterende bane – men forgæves. Møder/dialog med Ringsted Kommune har ikke hjulpet, og det har endnu ikke været muligt at finde et areal der er egnet.

Bo Larsen har ligeledes forsøgt at få DJ med ind i processen. Der har således været afholdt møde med Ringsted Kommune, hvor Jan Rygård fra DJ som er ekspert i skydebaner, også deltog. Hvis der findes et egnet areal, grusgrav eller lign. vil Jan Rygård lave støjmålinger uden beregning for kommunen og jagtforeningen.

Formanden kom herefter ind på foreningens aktiviteter i året løb. Bl. a. Jagttegnsundervisning, Ringsted-natten, Country Fair, repræsentantskabsmøde. Han benyttede lejligheden til at takke alle frivillige hjælpere til arrangementerne. Af andre ting blev nævnt at p.g.a. forkerte registreringer i medlemssystemet vil der til næste år være mere end 100 medlemmer der skal have diplom/nål. Bo havde desuden gjort den erfaring at flere af dette års jubilarer ikke ønskede at modtage diplom. Derfor har han besluttet at medlemmerne fremadrettet selv skal oplyse hvornår de har jubilæum og dermed give udtryk for om de ønsker diplom. Sluttelig oplyste han at Jagtposten fremover kun udkommer 2 gange årligt, da omkostningerne er stigende og tilgangen af materiale til bladet er faldende.

Efter kommentarer og spørgsmål m.v. til formanden, blev beretningen godkendt. (Læs hele formandens beretning nederst på siden)

Beretninger fra udvalgene:

Foreningshus: Benny Christensen aflagde beretning for Foreningshuset, og han syntes at det havde været et godt år. Han oplyste at 8 huset været udlejet 8 gange, og 82 gange har det været brugt i foreningsregi: møder, hundetræning, trofæaften, pralemorgen, Sct. Hans m.v. Benny nævnte specifikt Pralemorgenen, som altid er en festlig dag og altid trækker mange medlemmer til foreningshuset.
Desværre mangler der hjælpere til huset. Benny har annonceret i Jagtposten, men ingen melder sig.
Benny har sat huset lidt i stand. Det er blevet malet udvendigt og han har repareret gulvet på toilettet. Der har været en vandskade og taget mellem hus og tilbygning kræver en reparation. Der mangler også lys på banen, men det kræver en stigevogn. Da kommunen ikke slår græsset mere, er der en årlig omkostning på 4000,- for græsslåning. Benny er på valg i år men ønsker ikke at genopstille. Han pointerede dog at han stadig er at finde i jagtforeningen. Han sælger årets bukkelodder og han vil også gerne stå for pralemorgenen den 16. maj. Han er stadig med i Jægerrådet og deltager også i repræsentantskabsmødet.
Til slut ønskede Benny alt godt for huset fremover.

Riffeludvalg: Edvard B. Nielsen aflagde riffeludvalgets beretning. Ringsted, Stenlille og Skovbo
havde lige som tidligere år arrangeret 6 indskydningsdage før bukkejagten + 1 dag i august. Antallet af skydninger var faldet lidt og overskuddet var også ca. 3800,- mindre end i 2015. Trofæaften i Foreningshuset blev afholdt den 9.april 2015, hvor kragejægeren Bjarne Frost berettede om kragejagt. Der var et fint fremmøde, og mange fine trofæer. Den 27/6.15 var der arrangement for Nyjægere. (Se Nyjægergruppens beretning). Den 8/8.15 var der arrangement til Hanebjerg med 16 deltagere. Der blev skudt ca 1000 skud. Sidste arrangement i 2015 var holddysten mellem de 3 jagtforeninger. I alt 30 skytter deltog i dysten som Skovbo vandt. Ringsted endte på 3. pladsen. Til slut nævnte Edvard riffeludvalget medlemmer og takkede dem + Anni (indskriver) for et godt samarbejde på riffelbanen.

Nyjægergruppen: Jesper Hansen aflagde beretning og han fremhævede at gruppen består af nogle meget aktive medlemmer. Til et afholdt ”Krage-kursus” med Bjarne frost var der en meget fin deltagelse og der blev skudt 12 krager. Gruppen har været til stede på flugtskydningsbanen når jagttegnsjagttegnseleverne har trænet skydning og afstande. I maj/juni blev der afholdt et Natur- og vildtkursus som strakte sig over nogle gange. Bl.a. prøvede nyjægerne at ordne og tilberede vildtet.
I juni havde gruppen et arrangement på riffelbanen i Vigersted, hvor deltagerne kunne prøve at skyde med forskellige kalibre og på forskellige afstande. Som tidligere år var der også demonstration af schweizz-hundearbejde. I september var der et lignende arrangement på flugtskydningsbanen. I december blev der afholdt Nyjægerjagt, hvor der var fuld tilslutning
Jesper takkede alle som støtter op om nyjægergruppen. Medlemmerne af gruppen gør et kæmpe stykke arbejde.

Hundeudvalg: Formanden Kim Rosquist havde meldt afbud på dagen. På opfordring aflagde Tonny Nielsen en lille beretning. Man var kommet sent i gang med hundetræningen. Der har været hvalpetræning og lydighedstræning + et enkelt hold apporteringstræning. Tidligere blev der afholdt holdapporteringer, men det var desværre ikke blevet til noget i 2015.
I år er man startet allerede i februar med hvalpe- og lydighedstræning. Apportering bliver startet op i marts md. På foranledning af en kommentar om hundetræning for tæppetissere, oplyste Tonny at der på de 2 igangværende hold, kun er 2 hunde der ikke kan betegnes som jagthunde.
Tonny forventer at der kommer nogle flere arrangementer for og med hundefolk. Bl.a. er der planer om at lave nogle arrangementer sammen med Nyjæger-gruppen.

Forsamlingen kommenterede beretningerne. Bl.a. syntes Søren Nielsen at det lyder som om man er ved at lukke foreningen ned. Han er skuffet over at der ikke sker noget i Ringsted.
Flere udtrykte bekymring for medlemstallet som p.t. er 531. Bo sagde at vi nok må erkende at vi mister medlemmer p.g.a. skydebanen. Der skal nye tiltag til. Vi gør det så godt vi kan, men vil gerne have nye input og opbakning fra medlemmerne. Som et nyt input foreslår Torben Jensen at man laver et udvalg for bueskytter.
I f.m. nedlæggelse af skydebanen spurgte flere ind til om man evt. kan få et samarbejde med f.eks. Sorø eller Skovbo jagtforeninger.
Både Nyjægerne og Hundeudvalget har en Facebook-gruppe, og dirigenten foreslog at man laver en gruppe for jagtforeningen som helhed, da det er den vej man når ud til de unge/yngre medlemmer.

Efter kommentarer og spørgsmål til udvalgene blev beretningerne godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab. Foreningens kasserer Lars Meldgaard fremlagde års-regnskabet som på bundlinjen havde et overskud på kr. 44.058,-. Der har bl.a. været et lille fald i kontin-gentindtægten. Der har været en væsentlig besparelse på Jagtposten, da der kun er trykt/udsendt 2 numre i 2015. Der er endnu ikke indgået penge fra Country Fair 2015. Huset har haft et underskud på kr. 3.400,-. Riffelskydninger har givet et minimalt overskud på 235,-, flugtskydning et overskud på 7.800,- og hundetræningen et overskud på 9.800,-
Foreningens formue pr. 31.12.2015 er 217.000,-.
Regnskabet blev godkendt

5. Fastsættelse af kontingent. Lars Meldgård oplyste, at sidste års vedtagelse af en kontingentstigning for 2016
på 10,- pr. medlem desværre ikke var blevet effektueret p.g.a. en fejl.
Derfor indstillede han at kontingentet for 2017 skal stige kr. 10,- pr. medlem.
Forslaget blev vedtaget.

6. Indkomne forslag: ingen forslag modtaget

7. Valg af kasserer
Lars Meldgård modtog genvalg

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Edvard Bremer Nielsen blev genvalgt

På valg Benny Christensen – ønskede ikke at modtage genvalg
Bestyrelsen foreslog Carsten Lønberg, som blev valgt

9. Valg af suppleanter
På valg Jesper Hansen – ønskede ikke genvalg,
Bestyrelsen foreslog Henrik Vestergård Stage, som blev valgt

Frank Poulsen blev genvalgt

10. Valg af revisor og revisorsuppleanter
John Petersen og Jørgen Olsen blev genvalgt som revisorer
Torsten Svensen og Thomas Petersen blev genvalgt som revisorsuppleanter

11. Eventuelt
Jubilæumsdiplomer. Bo Larsen gik videre til overrækkelse af jubilæumsdiplomer.

Peter Mortensen 40 års jubilæum
Helge Møller 40 års jubilæum
Jørgen Knudsen 50 års jubilæum (ikke tilstede)

Øvrige jubilarer havde ikke ønsket at modtage jubilæumsdiplom og nål.

Til slut blev Benny Christensen og Jesper Hansen begavet med rødvin som tak for deres indsats i Ringsted og Omegns Jagtforening

Uddeling af Kragepokal. De tidligere års vinder Morten Kristoffersen, Farsø, har ikke indleveret krageben i 2015. Benny havde derfor medbragt 7 par krageben, og blev så dette års vinder af Kragepokalen som er skænket af foreningens æresmedlemmer. Benny opfordrede til at medlemmerne husker at foreningen har denne pokal og deltager i konkurrencen om at modtage pokalen.

Til slut tog dirigenten ordet. Claus Nielsen takkede for en god generalforsamling og de tilstedeværende for god ro og orden.

Referent Nina Nielsen

Bilag 1)Beretning vedr ROJ bestyrelse 2015 For præcis 1 år siden gav i mig formandsposten for vores jagtforening, jeg tog imod det glæde da jeg jo havde samarbejdet med den øvrige bestyrelse i cirka 2,5 år forinden. Der gik vel ikke mere end 1 uge før jeg blev ked af det , da det blev kendt at lejemålet på flugtskydningsbanen var opsagt med udgangen af 2016.

På baggrund af dette vil jeg i fraværet af flugtskydningsformanden starte med hans beretning: Der er i årets løb blevet arbejdet på at bibeholde skydebanen der hvor den ligger i dag, men det har været forgæves arbejde da der fra starten har været en aftale mellem køber og sælger om at skydebanen skulle lukkes , så vidt vi er orienteret. Vi har også været i dialog med kommunen et par gange og haft en god dialog over bordet. De er villig til at hjælpe i det omfang de kan , men som det ser ud lige nu , er det ikke muligt at finde et stykke jord , hvor vi kan lave en ny bane. Vi har ikke helt opgivet , så er der nogen der kender til en grusgrav eller lignende er vi modtagelige så vi kan lave en ny bane. Med venlig hilsen Bendt Micheelsen

Jeg kan tilføje at fra første øjeblik har jeg forsøgt at få DJ med ind i processen , det har ikke været let , men til det sidste møde vi havde med kommunen havde vi Jan Rygård fra DJ som er ekspert i skydebaner med , han kunne afklare med det samme hvilke der skulle til et sådant område og hvis der var et muligt område vil han lave støjberegninger uden omkostninger for kommunen og ROJ .

Der har heldigvis også været gode ting i året der er gået , vi kan stadig samle et hold jagttegnselever , vi var med på Ringsted natten hvor vi grillede et dyr og uddelte smagsprøver , vi har igen været med på Country fair vi har også deltaget DJs repræsentantskabsmøde og en del andre møder .

Et arrangement som Ringsted natten det laver ikke sig selv,man kan begynde med at opsætte sin stand Kl 1600 og Kl 1800 skal man være klar når kl er 23 så er man færdig . jeg vil bare sige tak til dem der brugte aftenen på dette i gjorde det skide godt og jeg håber i er med igen i år.

Grundet medlemssystemet er rigtig mange medlemmer registreret som indmeldt i 1992 og derfor har vi i bestyrelsen besluttet at de der ønsker diplomer i fremtiden skal meddele bestyrelsen dette senest 10/12 året før, vi oplever i dag at mange ikke ønsker at modtage dem og det tager en del tid at finde det frem, samtidig med at det koster penge.

Bladet er i 2015 kun udgivet 2 gange i 2015 og det er nok sådan det går i fremtiden da der ikke er nok stof til mere , og økonomisk så er det en stor post , så kommer der ikke nogle gode indlæg og artikler så sender vi ikke ud for enhver pris. Inden jeg giver ordet videre til udvalgene vil jeg bare sige tak samarbejdet i året der er gået.