Referat af generalforsamling 2019

Referat af ordinær generalforsamling vedr. 2018  i Ringsted og Omegns Jagtforening

Torsdag den 7. februar 2019

Formand Bo Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og gik straks over til første punkt på dagsordenen
1. Valg af dirigent: Folmer Sunekær blev valgt og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Valg af 3 stemmetællere:  Leif Nielsen, Carsten Nielsen og Torben Jensen.
3. Bestyrelsens beretning v/Bo Larsen. Formanden startede med at udtrykke sin glæde over det nye lysanlæg på banen, hvor det vil være til stor gavn for hundetræningen. Dernæst oplyste han at bueskydning er slut. Bueudvalget/foreningen havde måske ikke magtet opgaven med at fastholde medlemmerne. Det er endnu uafklaret hvad der skal ske med materiellet. Om det skal sælges eller skal forblive i foreningen afhænger af om der er en køber. og om prisen er den rigtige. Men dette bliver den nye bestyrelses beslutning. Bo vil dog gerne forsøge at formidle et evt. salg. Foreningen har deltaget i Naturens dag, Ringsted-Natten og til Country Fair i Hubertushuset. Det giver ikke flere medlemmer, men foreningen gør opmærksom på sig selv og bliver set. Medlemssituationen – der er p.t. i alt 416 medlemmer.
Bo Larsen har ønsket at trække sig som formand efter 4 år på posten. Han gav udtryk for at han har været glad for at være formand for foreningen, men syntes ikke at han har den fornødne tid til at løfte opgaven optimalt.
Kommentar til Bo Larsens beretning: Benny Christensen mente at man burde starte med at mindes de medlemmer der er gået bort i årets løb.
Bo Larsen bad straks forsamlingen om at rejse sig og holde et minuts stilhed til ære for de medlemmer der var gået bort i det forløbne år – heriblandt den tidligere formand Jørgen G. Mortensen, som har sat et væsentligt aftryk på Ringsted Jagtforening.
Beretninger fra udvalgene: 
Hundeudvalg: Tonny Nielsen aflagde beretning for hundeudvalget som p.t. består af Tonny Nielsen og Rikke Malling Tygesen. Der har i 2018 været 85  hunde igennem – heraf 34 hvalpe. En temaaften i samarbejde med Nyjægergruppen om og med hunde var desværre ikke blevet til noget i 2018, men det bliver formentlig arrangeret i 2019. Apporteringstræning starter op midt i marts. Tonny vil gerne have et par folk mere med i hundeudvalget – her nævnte han Flemming Hansen og Henrik Jensen.
Riffeludvalg: Edvard B. Nielsen aflagde riffeludvalgets beretning om riffeludvalgets arbejde i 2018: Indskydninger før bukkejagten på Vigersted skydebane i samarbejde med Stenlille og Skovbo jagtforeninger.  Den årlige Trofæaften i april md. med Marianne Bering som foredragsholder. Skydning på Hanebjerg i august. Og Holdskydningen mellem de 3 jagtforeninger Ringsted-Skovbo og Stenlille i september. Nyjægerdagen blev afviklet den 23. juni. 2018. Til slut takkede Edvard riffeludvalgets medlemmer for et godt samarbejde på riffelbanen.
Foreningshuset: Nina Nielsen aflagde beretning for foreningshuset. Huset har været udlejet 7 gange i løbet af 2018. Henover året er der mange aktiviteter i huset bl.a. hygiejnekursus, jagttegnsundervisning, hundetræning, og klubaftener. Der er også pralemorgen, trofæaften, Sct. Hansaften og bestyrelsesmøder m.m. Huset er p.t. allerede udlejet 7 gange i 2019/2020.  Bl.a. har Danmarks Jægerforbund lejet det 2 weekender i hhv maj og juni mdr. til et hundeinstruktørkursus. Nina sluttede af med at takke sit udvalg.
Nyjægergruppen. Henrik Stage Vestergaard fortalte i sin beretning om gruppens arrangementer: Der har været afholdt kursus om krageregulering, kursus i praktisk jagt (Nyjægerjagt), Nyjægertur til Svenstrup Gods og en Nyjægerdag på riffelbanen. Desuden afholdes der hver måned Klubaften med forskellige temaer: Foredrag og ture ud af huset bl.a. til Merløsegården og til Impalaklubben, plus sociale arrangementer som grillaften og julefrokost. Henrik er blevet uddannet som jagttegnslærer og har i 2018 startet sit første jagttegnskursus op med 26 elever.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab. Foreningens kasserer John Bollhorn fremlagde det reviderede årsregnskab. Han startede med at oplyse at udgiften til det nye lysanlæg bliver afskrevet over 5 år. Regnskabet viser på bundlinjen at der er et overskud på kr. 33.025,-. Der har været et lille fald i kontingentindtægten. Bueskydning gav et underskud på ca.13.632,- . Hundetræningen et overskud på ca.7.040,- . Foreningshuset et underskud på kr. 22.039,-. Nyjægerudvalget et overskud på 34.403, – som bl.a. stammer fra jagttegnsundervisning.  Riffelskydninger har et givet et overskud på ca. 1.111,- Foreningens formue pr 31.12.2018 er kr. 439.840,49. Der er skyldige omkostninger  på kr. 27.618,-,- primært vedr. jagttegnsundervisning men også varekøb til huset.
Forsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningerne og regnskabet.
5. Fastsættelse af kontingent.  John Bollhorn  oplyste at på grundlag af forventede indtægter og udgifter indstiller bestyrelsen uændret kontingent for 2020, og dette blev godkendt af forsamlingen.
6. Indkomne forslag: Ingen forslag
7. Valg af formand: Bo Larsen ønskede ikke at modtage genvalg. Bestyrelsen forslog Benny Christensen som herefter blev valgt
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg Tonny Nielsen – modtog genvalg.
Bent Micheelsen var udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen forslog i stedet Henrik Jensen som blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem
På valg Henrik Vestergaard Stage – modtog genvalg
9. Valg af suppleanter : 
På valg Carsten Lønberg – ønskede ikke genvalg.  Bo Larsen stillede op og blev herefter blev valgt
På valg Daniel Mærsk Andersen – modtog genvalg (var ikke til stede)
10. Valg af revisor og revisorsuppleanter:
John Petersen og Jørgen Olsen blev genvalgt som revisorer
Torsten Svensen – blev genvalgt som revisorsuppleant (var ikke til stede)
Thomas Petersen ønskede ikke genvalg som revisorsuppleant. Bo Larsen foreslog  Lars Jensen som herefter blev valgt.
11. Eventuelt :
Jubilæumsdiplomer. Der blev uddelt et 50 års jubilæumsdiplom til Erik Jørgensen.
Til slut tog dirigenten ordet og bekendtgjorde at generalforsamlingen var slut, og bad forsamlingen udbringe et trefoldigt leve for foreningen.