Referat af generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling 2016 i Ringsted og Omegns Jagtforening,
Torsdag den 23. februar 2017

Formand Bo Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og gik straks over til første punkt på dagsordenen
1. Valg af dirigent:  Folmer Sunekær blev valgt og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
2. Valg af 2 stemmetællere: John Petersen og Gunni Olsen blev valgt. De kom ikke i funktion.
3. Bestyrelsens beretning – Bilag 1: Bo Larsen kom i sin beretning bl.a. ind på lukningen af flugtskydningsbanen, foreningens arrangementer (herunder aflysning af Sct. Hansfesten) deltagelse i Ringstednatten og som noget nyt Naturens Dag. Jagttegnskursus blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger. De få tilmeldte elever blev flyttet til et jagttegnskursus i Sorø Jagtforening. Medlemstallet er opgjort til 477 mod 538 sidste år.
Beretninger fra udvalgene: 
Flugtskydningsudvalget: Bent Micheelsen kunne kort fortælle at skydebanen er lukket og materiellet afviklet.
Riffeludvalg: Edvard B. Nielsen aflagde riffeludvalgets beretning. – Se bilag 2.    Ringsted, Stenlille og Skovbo havde lige som tidligere år arrangeret indskydningsdage før bukkejagten. Antallet af skydninger var faldet lidt i forhold til foregående år og dermed også overskuddet.  Øvrige arrangementer er Trofæaften den 7.4.16,  Nyjægerdag den 25.6.16.. Skydning på Hanebjerg den 13.8.16. og sidst Holdskydningen mellem de 3 jagtforeninger Ringsted-Skovbo og Stenlille den 10.9.16. Til slut nævnte Edvard riffeludvalget medlemmer og takkede dem + Anni og Nina for et godt samarbejde på riffelbanen.
Hundeudvalg: Kim Havmark oplyste meget kort at hundeudvalget havde haft et arrangement sammen med Nyjægergruppen. Derudover havde der været 13 hold hvor Tonny Nielsen havde været instruktør på de 11 hold og Kim Havmark selv på 2 hold.
Foreningshuset: Carsten Lønberg aflagde beretning for foreningshuset, som i vid udstrækning bliver passet af Benny. Han takkede Benny idet han har lagt rigtig mange timer i huset. Der havde været private udlejninger og bestyrelsesmøder. Hundeudvalget, nyjægergruppen og riffeludvalget bruger huset. Derudover har der været pralemorgen. Generelt har det været svært at få hjælpere til arrangementerne. Huset trænger til en kærlig hånd og ikke mindst taget trænger voldsomt til reparation. Hvis ikke det bliver muligt at skaffe frivillig arbejdskraft til reparationerne bliver foreningen nødsaget til at bruge penge til håndværkerudgifter. 
Nyjægergruppen. Henrik ”nyjæger” aflagde beretning – se bilag 3.  Henrik berettede om alle de arrangementer der er gennemført for og af nyjægerne. Kragekursus, Jagt, vildt og natur-kursus med deltagelse af en konsulent fra DJ, arrangement med og om jagthunde, riffeldag på Vigersted Skydebane, flugtskydningsdag på skydebanen i Valsølille, og sluttelig nyjægerjagt i Nordrup.  Henrik sluttede af med at gøre reklame for et nyt tiltag: klubaften i foreningshuset den anden tirsdag i hver måned. Klubaften er ikke alene for nyjægere – ALLE er velkomne.
Forsamlingen kunne herefter stille spørgsmål og/eller kommentere beretningerne. Bl.a. spurgte Niels Flemming Jensen ind til afviklingen af skydebanen. Formanden kunne oplyse at flere maskiner + betalingsanlægget er solgt til Skovbo Jagtforening, skurene er givet væk for at fjerne dem, et gevær er solgt og et gevær bliver opbevaret hos Stig (til brug for jagttegnselever) Containeren er flyttet til Tolstrupvej. Afleveringen er sket i h.t. kontrakten.    Benny syntes at der generelt annonceres alt for sent med jagttegnsundervisning og hundetræning.    Stig kommenterede på det faldende medlemstal er det er generelt at medlemstallet dykker i foreningerne.    Henrik fra nyjægergruppen oplyste at han har været i Sorø og snakke med jagttegnseleverne.
Efter kommentarer og spørgsmål til udvalgene blev beretningerne godkendt.
4.Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab. Foreningens kasserer Lars Meldgaard fremlagde årsregnskabet som på bundlinjen havde et overskud på kr. 45.500,-. Der har været et lille fald i kontingentindtægten. Der har været en væsentlig besparelse på Jagtposten, da der kun er trykt/udsendt 2 numre i 2016. Beløbet under Country Fair dækker både 2015 og 2016. Huset har haft et underskud på kr. 4.700,-. Riffelskydninger har givet et overskud på ca. 2000,-, flugtskydning et underskud på på ca. 5.700,- og hundetræningen et overskud på ca. 12.000,- . Foreningens formue pr 31.12.2016 er kr. 316.549,11
Henrik Jensen efterlyste indtægterne på det solgte materiel fra flugtskydningsbanen, og kassereren oplyste at det kommer med på regnskabet i 2017.
Regnskabet blev godkendt
 5. Fastsættelse af kontingent.
Lars Meldgård oplyste at på grundlag af forventede indtægter og udgifter indstiller bestyrelsen uændret kontingent for 2018, og dette blev godkendt af forsamlingen
 6. Indkomne forslag: Bestyrelsen havde 4 forslag
A: Ændring af nyjægergruppen til et udvalg repræsenteret i bestyrelsen. Forslaget blev godkendt – Henrik Vestergaard Stage er valgt til formand
B: Oprettelse af bueudvalg repræsenteret i bestyrelsen.   Forslaget blev godkendt – Bent Micheelsen er valgt til formand
C: Flugtskydningsudvalget er i fremtiden et ad hoc udvalg.  Forslaget blev godkendt – Flugtskydning er herefter ikke repræsenteret i bestyrelsen
D: Indkaldelse til generalforsamling skal annonceres på foreningens hjemmeside og en lokal ugeavis senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslaget blev godkendt. Generalforsamlingen bliver desuden annonceret i Jæger og i Jagtposten hvis denne udkommer på det givne tidspunkt.
7. Valg af formand. Bo Larsen modtog genvalg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg Stig Kristensen – ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Henrik Vestergaard Stage som blev valgt
På valg Kim Havmark  – ønskede ikke genvalg.  Bestyrelsen foreslog Tonny Nielsen som herefter blev valgt.
På valg Bendt Micheelsen  – modtog genvalg
9. Valg af suppleanter
På valg Frank Poulsen  – modtog genvalg
På valg Henrik Vestergaard Stage – ønskede ikke genvalg.   Bestyrelsen foreslog Stig Kristensen, som blev valgt
10. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 John Petersen og Jørgen Olsen blev genvalgt som revisorer
Torsten Svendsen og Thomas Petersen blev genvalgt som revisorsuppleanter
11. Eventuelt
Formanden bad forsamlingen om at rejse sig og holde et minuts stilhed til ære for de medlemmer der er gået bort i det forløbne år.
Jubilæumsdiplomer. Der blev ikke uddelt  diplomer i år. Bo Larsen har tidligere gjort opmærksom på, at der i forbindelse med nogle ændringer i 1992 i DJs medlemsregistrering, er uvished om hvornår mange af foreningens medlemmer har jubilæum. Medlemmerne har derfor selv skulle henvende sig til Bo – og han har ikke modtaget nogen henvendelser. Hvis der efterfølgende er medlemmer der ønsker at modtage et jubnilæumsdiplom kan de altid henvende sig til formanden så fejlen kan blive rettet.
Klubaften: Carsten Lønberg opfordrede alle til at gøre brug af de planlagte klubaftener i foreningshuset. Man er også velkommen til at komme med forslag til emner der kan behandles disse aftener. Hen ad vejen vil der også blive planlagt et foredrag.
Uddeling af Kragepokal. Benny havde medbragt 8 par krageben, men Folmer Sunekær indleverede 72 par krageben og blev således dette års vinder af Kragepokalen som er skænket af foreningens æresmedlemmer.
Formanden sluttede af med at overrække vingaver til Folmer Sunekær og Kim Havmark som tak for deres indsats som hhv. dirigent og hundeudvalgsformand  i Ringsted og Omegns Jagtforening
Til slut tog dirigenten ordet og bekendtgjorde at generalforsamlingen var slut.

Bilag 1  :Formandens beretning for2016 v/Bo Larsen.
Året 2016 har været meget lig de foregående år – i hvert fald på overfladen.  I februar havde et medlem arrangeret et hygiejnekursus her i huset. Det blev en succes– så tak til Torben for det initiativ.  Vores forskellige udvalg har lavet arrangementer som de selv vil fortælle om.  Vi har deltaget i Country Fair, Ringstednatten og som noget nyt i Naturens Dag.
Men i alt hvad har foretaget os, har vi været berørt af situationen om flugtskydningsbanen. Interessen fra skytterne gik selvfølgelig kun en vej, og udvalget har nok heller ikke syntes det var lige sjovt længere. Det kan man ikke fortænke folk i, for når der ikke er nogen fremtidsudsigter, så vil man begynde at tænke andre veje. Det er derfor Bendt Micheelsen og jeg har taget tegn til buejagt, og vi vil prøve at etablere bueskydning som en fast aktivitet. Det er ikke de samme mennesker vi kan fasthold, men måske der vil komme nye til.
Materiellet fra flugtskydningsbanen er delvist afhændet til Skovb. Det som ikke er solgt og som vi ikke skal bruge selv, bliver sat i udbud snarest muligt.
Nyjægerne er en meget aktiv gruppe. Bestyrelsen er generelt enige o at de skal have lidt vide rammer, da unge mennesker er meget vigtige for fremtiden, og rigtig mange af de unge har ikke en foreningskiltur som os der er +50. Derfor skal der nogen gage lidt ekstra til før de vil melde sig ind.  Derfor vil vi opgradere fra gruppe til udvalg med jeres accept.
Medlemstallet er pt. 477 medlemmer.
Tak til bestyrelsen for samarbejdet og til de personer som  træder til når der spørges.

Bilag 2. Riffeludvalgets beretning for året 2016 v/Edvard Bremer Nielsen
INDSKYDNING AF RIFLER Start 8. april 2016 – på Vigersted Skydebane – 5 indskydningsdage i alt (2 dage mindre end sidste år) Der har i alt været 193 skydninger, (ca. 83 mindre end sidste år). Der er ikke stor interesse til mærkeskydning. Der har kun været 4. Skydningerne er lige som tidligere år sket i samarbejde med Stenlille og Skovbo jagtforeninger. Deltagelsen i de 193 skydninger fordeler sig således. Ringsted   63, Skovbo  42, Stenlille 30, Øvrige + Ikke medlemmer 58. Indskydningerne gav et overskud på i alt ca. 3.783,-  . Fordelingen mellem de 3 jagtforeninger beregnes ud fra antallet af hjælpere fra hver forening. Ringsteds andel udgør  kr. 2.037,00,  Skovbo’s andel udgør kr.    921.00, Stenlilles andel udgør  kr.    824,00
TROFÆAFTEN
Den 7. april 2016  var der trofæaften. Årets foredragsholder var Fritz Heje fra Danmarks Jægerforbund. Tilstede var der 37 personer og der var 23 udstillede trofæer Årets danske trofæ – vinder: Henrik Jensen, Årets udenlandske bukke- trofæ: Svend Frederiksen (Pokal sponsoreret af John Petersen, Sigersted A/S), Året udenlandske trofæ – øvrige: Edvard (Pokal sponsoreret af Erik Hagen Petersen, Planteforum)
Jagthornsblæserne er altid villige til at deltage i trofæaftenen og det skal de have en stor tak for.
Trofæaften for 2016 afholdes den 20. april 2017 – Jakob Kamman
NYJÆGER Den 25. juni 2016 var der nyjæger-arrangement på Riffelbanen.
HANEBJERG Lørdag 13. august 2016 deltog 15 skytter i turen til Hanebjerg.. 9 guldmærker, 1 sølvmærke og 1 bronzemærke = 11 mærker i alt. Flot resultat.Jeg var selv forhindret i at deltage, men iflg Flemming Hansen var det igen en god dag.
Næste tur til Hanebjerg bliver lørdag den 12. august 2017
HOLDSKYDNING Den september 2016 – For 9. gang arrangerede de 3 jagtforeninger en riffel-holdskydning. 30 skytter tilmeldte sig  (13 fra Ringsted, 6 fra Stenlille og 11 fra Skovbo).  Der skulle skydes på 14 forskellige skiver på afstande fra 50 meter til 200 meter. Max 335 point.  Ringsted vandt med et gennemsnit på 220 point mod Skovbos 206 og Stenlille 189. Bedste skytte fra Ringsted blev Per Hald der opnåede 321, for Skovbo blev det Steen Schrøder med 299 point og for Stenlille: Torben Hovmand med 277  point. Det  blev igen en  god og sjov dag
Holdskydning i 2017 bliver den 2. september 2017
Riffeludvalget består af: Gert Poulsen, Gunni Olsen, Flemming Hansen, Torben Jensen, Freddy Jensen og undertegnede. Alle er uddannede instruktører. Til slut vil jeg takke riffeludvalget og Anni Jensen som hjælper med indskrivning, og Nina som laver mit regnskab. Tak for et godt samarbejde til alle.

Bilag 3
Beretning for 2016 fra Nyjægergruppen v/Henrik Vestergaard Stage 
Vi startede året med et kursus omkring krageregulering, som kørte over 2 dage. Det var en hverdags-aften med teoretisk fortælling om krager og jagten på dem. Derefter forsatte vi udenfor hvor vi satte et skjul op, satte lokke krager op og prøvede et lokke kald. Den sidste dag mødte vi tidligt om morgenen, hvor vi delte os op i hold af 2 pr skjul (henholdsvis en nyjæger og en erfaren jæger) fordelt ud på forskellige arealer som medlemmer af foreningen havde lagt til. Dagens resultat blev til 8 krager. Paraden blev lagt, kagens død blev blæst, og så kunne vi sætte os ind til morgenbordet, hvor snakken gik om dagens oplevelser. Alle fik tilbud om, at hvis de havde et areal med krager der skulle reguleres, så ville nyjægerudvalget gerne være behjælpelige.
Så havde vi jagt, vildt og naturkursus slut maj som forgik over 3 mandage kl. 19-21 ca., og en lørdag fra kl 10 til eftermiddag/aften. Den første mandag var vi på revirvandring hos Jesper Hansen. Der havde vi også en vildtrådgiver med fra jægerforbundet. Den anden mandag var vi ude og besøge Trols i Smidstrup der har opdræt af ænder, og vi sluttede aftenen af med i fællesskab at sætte 10 ænder ud i et vandhul – men dog uden succes. Den tredje mandag var vi ude besøge Søren, og der skulle vi opleve fasan opdræt og hvad dertil hører Vi sluttede af ude hos Lars Melgaard hvor vi både så til ænder, fasaner og var på en lille revirvandring Lørdagen gik med at hundeudvalget kom og fortalte om de forskellige hunde racer og hvilke racer man skal bruge til forskellige jagtformer – de havde også sørget for at vi så lidt forskellige hunde. Vi havde derefter sørget for at vi havde 2 bukke, 3 fasaner, 1 and og 1 krage, som blev ordnet og forlagt under kyndig vejledning af os fra nyjæger udvalget. Da alt var forlagt lavede vi så en hel del mad af det både i køkkenet samt ude på grillen – maden blev indtaget og snakken gik.
Så havde vi en dag på riffelbanen. Riffeludvalget havde stillet deres rifler til rådighed. Det var lige fra 17 hmr til 3006, og alle fik skudt og spurgt til de forskellige rifler. Der blev skudt på 50, 100, 180, og 200 meter. Dagen sluttede med vi fik 2 Swiessmænd ud. Per Ryberg og Torsten Hansen fortalte om deres virke samt viste hvordan en situation kunne forløbe. Der så vi hvordan hundene arbejder imens de fortalte hvordan man skulle forholde sig til skudstedet.
Så havde vi en flugtskydningsdag i starten af september. Der var så mulighed for skydning til lerduer med instruktør. Der blev også skudt til lærred med jagt patroner sponsorat af Hubertushuset – forskellige mærker og haglstørrelser. De nyjægere der fandt en passende patron til deres gevær fik så et tomt hylster med i lommen, og så skulle bare gå i Hubertushuset og sige de at havde været med nyjæger gruppen ude og prøve patroner – så var der lidt rabat. Vi sluttede aften med pølser på grillen da det nu var sidste mulighed for skydning på vores bane
Så havde vi december vores nyjægerjagt i Nordrup på fasan og hare.
Der startede vi med morgenmad, og imens den bliver indtaget blev der fortalt om etik og morale samt uskrevne regler osv. Så blev der afholdt parade hvor vi blev delt i 2 hold og så gik jagten. Man må sige at fasanerne snød os, men de fasaner vi ikke så, så vi så i harer. Hold nu op der var mange og uden at overdrive snakkede vi om, at vi havde set et sted i mellem 30 og 50 harer. Jagten slutter, paraden blev lagt: 2 fasaner og 13 harer blev det til. Alle deltagere havde fået løsnet skud og der var sågar et par der skød deres første hare. Derefter viste vi ude bagved hvordan man passede en hare samt flåede en fasan. Til slut kunne vi sætte os til bords i den varme hal til lækker mad, og ikke mindst snakken om dagens oplevelser.
Det var så vores år i foreningens regi. Planen var fra start, at når året var omme havde vi introduceret alle kursisterne for alle muligheder i alle foreningens  udvalg  der repræsenterer i vores kurser
Lidt reklame for vores klubaften, som er et nyt tiltag i 2017 Det forgår den anden tirsdag i hver måned, som vi håber på bliver et nyt samlings punkt for alle medlemmer i Ringsted og Omegns Jagtforening da der ikke er så mange muligheder for fællesskab tilbage