Referat af Årsmøde i Ringsted Jægerråd 2023

Referat af Årsmøde i Ringsted Jægerråd,

torsdag den 9. februar 2023 

Formand Benny Christensen bød velkommen til årsmødet, og gik herefter over til første punkt på dagsordenen: 

  1. Valg af dirigent:       Martin Rømer blev valgt

Dirigenten ville starte med at konstatere om årsmødet var lovligt indvarslet, men det havde ikke været muligt at finde vedtægter for jægerrådet, hvoraf indvarslet fremgik. Derfor blev forsamlingen forespurgt, om de kunne godkende indvarslet? Det blev godkendt, og dirigenten gik derefter videre til næste punkt på  dagsordenen:

  1. Beretning v/Benny Christensen.

Benny startede med at bede forsamlingen om at rejse sig og holde et minuts stilhed for at mindes de medlemmer, der er gået bort i årets løb.

Benny aflagde herefter beretning om jægerrådets virke i 2022.

På årsmødet i 2022 trak Morten Friis Knudsen sig som formand i jægerrådet og i Grønt Råd. På mødet var der, foruden Bo Simonsen fra kredsen, fire personer. Der var ingen, som ville tage posten som formand, men der blev peget på Benny. Som formand for jægerrådet bliver man automatisk medlem af kredsbestyrelsen. Benny måtte også tage posten i Grønt Råd. I Ringsted Jægerråd er der kun Ringsted og Omegns Jagtforening. Jægerrådet har kontakt til kommunen. Bl.a. står rådet for rågereguleringen i byen i samarbejde med Vej & Park. I 2022 blev der afskudt 225 råger.

Naturens dag 11.9.2022: Benny og John repræsenterede jagtforeningen ved Naturens dag, som blev afholdt ved Klostermarkskirken. I jagtforeningens stand uddeltes smagsprøver på ragout af rågebryster m.m. Til en kommunal aktivitet for børn i Vrangeskov skaffer Benny fuglevildt m.m. iflg. aftale med Lars Berndt.

Hunting Skills: Et arrangement for nyjægere i Kreds 6 og 7 der bliver afholdt i Køge-Herfølge Jagtforening. Benny deltog i 2022 med en stand om fældefangst. Benny kan ikke gå ind for, at arrangementet skal fortsætte. Han syntes, at det er for dyrt i forhold til antallet af besøgende nyjægere.

Kredsmøde i Kreds 6: Mødet blev afholdt i Hasbjerg, og Benny og Nina deltog. Der må komme 1 person for hver 50 medlemmer i foreningen, så der er flere pladser til rådighed.

Repræsentantskabsmødet 18.6.2022. Mødet blev afholdt i Vingsted, og Benny og John deltog.

Benny har desuden deltaget i informationsmøder om jægerråd og grønt råd. Møderne blev afholdt på Sorø Storkro.

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, og den blev godkendt.  

  1. Valg af formand:       På valg Benny Christensen – modtog genvalg. 

  1. Orientering om bestyrelsens sammensætning: Formand Benny Christensen og næstformand John Bollhorn.

  1. Indstilling af indtil to kandidater i hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)    Udgår – ikke valgår 

  1. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmøde:

      Benny Christensen og John Bollhorn blev indstillet til at deltage i repræsentantskabsmødet 2023.

  1. Indkomne forslag: Ingen.

  1. Eventuelt: Intet  

 

_________________________________

Martin Rømer, dirigent. 

 

_________________________________

Nina Nielsen, referent